Regulamin szkoleń

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2 Wymagania techniczne

§ 3. Zawarcie umowy

§ 4. Informacje o Szkoleniach

§ 5. Odstąpienie od umowy

§ 6. Wynagrodzenie

§ 7. Reklamacje

§ 8. Odpowiedzialność i gwarancje Wydawnictwa

§ 9. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a) Organizator – Agnieszka Światłoń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Światłoń Kancelaria Adwokacka, pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 1, 32- 400 Myślenice, NIP: 6812047963 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze

b) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot, który wykupił udział w Szkoleniu.

c) Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

d) Przedsiębiorca – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 43(1) Kodeksu cywilnego.

e) Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

f) Jednostka Publiczna – jednostka sektora publicznego.

g) Regulamin- niniejszy Regulamin internetowych seminariów, webinarów, szkoleń.

h) Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, zamieszczony na Stronie Internetowej, wypełniany przez Użytkownika, w celu zawarcia Umowy.

i) Szkolenie – Seminarium internetowe, Webinar, Kurs realizowany przez Organizatora.

j) Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu.

k) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

l) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.).

m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

n) Ustawa ODO – Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

o) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

p) Umowa – umowa zawarta na Szkolenie pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.

r) Serwis internetowy GetResponse – serwis udostępniony Organizatorowi przez GetResponse Sp. z o.o, w celu prowadzenia i zarządzania Webinarami, zwany dalej Serwisem.

s) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

t) Płatność – wpłata na konto Organizatora za pośrednictwem dostępnych sposobów płatności internetowych.

2. Kontakt do Organizatora: nr tel. 886 316 827, adres e-mail: kancelaria@agnieszkaswiatlon.pl

3. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora.

4. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w Serwisie.

5. Warunkiem skorzystania ze Szkolenia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik przez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

6. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

7. W ramach korzystania ze Szkolenia zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a. rozsyłania i umieszczania w ramach Szkolenia spamu

b. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

8. Nakazuje się:

a. Korzystanie ze Szkolenia w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

b. Korzystanie ze Szkolenia w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

c. Korzystanie ze Szkolenia wyłącznie w celu osobistego użytku.

9. Użytkownik nie może dokonać zakupu Szkolenia anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

10. Ceny Szkoleń podane na stronie internetowej Serwisu są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 2 Wymagania techniczne

1. Użytkownik może korzystać ze Szkolenia w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Szkolenia oraz innych Użytkowników.

2. Do skorzystania ze Szkolenia, potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;

b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,

3. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 3. Zawarcie umowy

1. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Organizatorem a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do Organizatora, online, przez Stronę internetową lub e-mailem na adres: kancelaria@agnieszkaswiatlon.pl, z zastrzeżeniem, że w przypadku Webinarów możliwe jest wysłanie Formularza i zawarcie Umowy tylko i wyłącznie przez Serwis;

2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zawarcie Umowy we wskazany powyżej sposób jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.

4. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 Dnia roboczego przed jego rozpoczęciem, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie oraz z zastrzeżeniem zapisu ust. 6. Zapis niniejszego ustępu nie dotyczy Umowy zawieranej na Webinar.

5. Umowę na Webinar Użytkownik może zawrzeć najpóźniej do 23:59 dnia poprzedzającego termin Webinaru, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Organizator zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed terminem Szkolenia, Użytkownik akceptuje zasady odstąpienia od Umowy wskazane w § 5 ust. 7 i 8. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

§ 4. Informacje o Szkoleniach

1. Czas trwania Szkolenia jest wskazane w ofercie na konkretne Szkolenie.

2. Liczba Uczestników jednego Szkolenia jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Szkoleniu.

3. Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Szkolenia w przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Szkolenia.

4. Podczas niektórych Szkoleń Użytkownicy mogą mieć kontakt wizualny z innymi Użytkownikami, mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję.

5. Użytkownicy rejestrują się na szkolenie przez adresy e-mail wskazane w Formularzu, Użytkownicy Szkolenia organizowanego dla konkretnego Użytkownika rejestrowani są przez Organizatora.

6. Udział w Szkoleniu możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu wynagrodzenia w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

7. Użytkownik otrzyma link do Szkolenia na adres e-mail podany w Formularzu, na co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem Szkolenia. Link będzie aktywny w terminie Szkolenia. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: kancelaria@agnieszkaswiatlon.pl

8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Szkoleń w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

9. Organizator może wprowadzić zmiany w programie Szkolenia, zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Szkolenia z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem na udział w Szkoleniu.

10. Z chwilą zawarcia umowy na Szkolenie, w sposób wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu, Organizator udziela Użytkownikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania ze Szkolenia, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Użytkowników. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

11. Organizator będzie rejestrował podczas Szkoleń wypowiedzi i pytania Użytkowników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Użytkownicy rejestrując się na dane Szkolenie wyrażają na to zgodę.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów uregulowane są w § 8 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

a) śmierć osoby bliskiej Użytkownika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);

b) ciężka choroba Użytkownika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu;

W przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika jest mu zwracane w całości.

3. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Użytkownika udokumentowane.

4. Odstąpienie od Umowy, Użytkownik powinien przesłać do Organizatora na adres e-mail: kancelaria@agnieszkaswiatlon.pl lub listem poleconym na adres: Agnieszka Światłoń Kancelaria Adwokacka, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 32- 400 Myślenice.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia, zostanie zwrócone Użytkownikowi w całości.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi całości wynagrodzenia za to Szkolenie.

7. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu (również brak logowania w przypadku Szkolenia), nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość wynagrodzenia za Szkolenie także w przypadku wskazanym w § 6 ust. 4.

8. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Użytkownikiem, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Użytkowników. Wydawnictwo niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu.

§ 6. Wynagrodzenie

1. W przypadku Szkoleń wynagrodzenie należne Organizatorowi jest płatne:

a) na podstawie faktury, wystawionej z terminem płatności 7 dni, jednak przypadającym najpóźniej jeden Dzień roboczy przed Szkoleniem. Jeśli nie ma możliwości zachowania warunków terminu płatności faktury, wskazanego powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia terminu płatności.

b) z użyciem Płatności online, w terminie do końca następnego dnia po zawarciu Umowy, w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a), jednak nie później niż do 23:59 dnia poprzedzającego termin Szkolenia.

2. Organizator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@agnieszkaswiatlon.pl

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię

i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj

i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Organizatora: kancelaria@agnieszkaswiatlon.pl lub listem poleconym na adres: Agnieszka Światłoń Kancelaria Adwokacka, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 32- 400 Myślenice, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

3. Organizator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji.

5. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, który zalogował się w celu uczestniczenia w wybranym Szkoleniu, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 8. Odpowiedzialność Organizatora:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów (m.in. prawniczych egzaminów zawodowych), do których Użytkownik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia. Wydawnictwo nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi materiałów szkoleniowych.

3. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.

4. Użytkownikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu.

5. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a) za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym szkoleniu, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;

b) niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;

c) za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu;

d) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;

e) za utracone korzyści;

f) za przekazanie danych rejestracji do Szkolenia osobom trzecim;

g) za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Szkolenia.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba Wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria etc.).

2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.

3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

6. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń mają charakter informacyjny wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Organizatora.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.agnieszkaswiatlon.pl

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

  • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

  • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

  • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

  • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]

  • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________