CZY NARZECZONY MA PRAWO DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA WYBRANKI?

Zastanawiasz się, czy jako narzeczony/ a masz prawo do informacji o stanie zdrowia wybranki/ a oraz prawo do decydowania o jej/ jego leczeniu? Przeczytaj poniższy artykuł.

CZEGO DOWIESZ SIĘ Z TEGO WPISU?

  1. Jaki jest status prawny narzeczonego/ narzeczonej na gruncie prawa medycznego?
  2. Jakie uprawnienia przysługują partnerowi, w przypadku niezdolności wybranka/ i do świadomego wyrażenia zgody?

W pierwszej kolejności stwierdzić należy, iż powszechnym, ale nieprawidłowym działaniem w polskich szpitalach jest uznawanie za osoby uprawnione do informacji- tylko i wyłącznie członków najbliższej rodziny pacjenta, a więc małżonka, rodziców i dzieci. Nieformalnym partnerom często nie udziela się informacji chociażby o stanie zdrowia narzeczonej/go. Jest to postępowanie błędne.

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

JAKI JEST WIĘC STATUS PRAWNY NARZECZONYCH NA GRUNCIE PRAWA MEDYCZNEGO?

Na gruncie prawa medycznego narzeczony/a pacjenta uznawany/a jest za osobę bliską ale również może zostać uznana za opiekuna faktycznego.  

KIM JEST OSOBA BLISKA?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. osoba bliska oznacza małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

KIM JEST OPIEKUN FAKTYCZNY?

 Według przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.

CO OZNACZA WSPÓLNE POŻYCIE?

Na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego  z dnia 4 marca 2015 r. pod sygn. akt IV Ko 98/14 stwierdzić należy, że „we wspólnym pożyciu pozostają, poza oczywistym domniemaniem wynikającym z instytucji małżeństwa, osoby niezwiązane węzłem małżeństwa, o ile połączone są więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą, jak też osoby, pomiędzy którymi z racji wspólnego długotrwałego życia i przyjęcia określonego modelu tego życia, doszło do zawiązania relacji tożsamych z najbliższymi relacjami rodzinnymi, o których mowa w art. 115 § 11 kk, np. relacji występujących pomiędzy rodzicami i dzieci, bądź pomiędzy rodzeństwem”.

Jeżeli jednak w związku brak jest więzi chociażby gospodarczej, np. zaręczeni nie mieszkają ze sobą to pacjent może wskazać narzeczonego/ą jako osobę bliską, która najczęściej wpisywana jest do dokumentacji medycznej.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PARTNEROWI?

Osobie bliskiej pacjenta nieprzytomnego lub niezdolnego do zrozumienia znaczenia przekazywanych mu informacji, przysługuje prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Ponadto, pacjent może upoważnić osobę bliską do  dostępu do dokumentacji medycznej.

Natomiast w sytuacji, gdy narzeczony/a jest opiekunem faktycznym, przysługuje jej trochę więcej uprawnień. Mowa o prawie do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, gdy pacjent jest oczywiście ubezwłasnowolniony całkowicie lub jest osobą niezdolną do świadomego wyrażenia zgody.