Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Współczesny obrót gospodarczy stwarza liczne ryzyka poniesienia odpowiedzialności. Dotyczy to w głównej mierze przedsiębiorców, podmiotów zarządzających spółkami oraz członków zarządu spółki, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z podejmowanych działań prawnych albo z ich zaniechania. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc prawna profesjonalnego i doświadczonego adwokata, jaką oferuje Kancelaria Adwokacka.

Kancelaria specjalizuje się w odpowiedzialności karnej menedżerów. W wielu sytuacjach przedstawiciele kadry zarządzającej mogą się zwolnić z odpowiedzialności lub ograniczyć jej zakres, o ile udowodnią należytą staranność przy wykonywaniu swojej funkcji. Wymaga to jednak podjęcia współpracy z adwokatem.

 

W sprawach karnych z zakresu prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego kluczowym momentem są czynności podejmowane przez organy ścigania na chwilę przed wszczęciem sądowego postępowania karnego. Wówczas ogromną wagę mają pierwsze zeznania oraz oświadczenia osoby, która jako potencjalny sprawca znalazł się w kręgu zainteresowania organów ścigania. W takich sytuacjach źle poprowadzona sprawa karna pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje prawne.

 

Jako doświadczony adwokat zapewniam moim Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa karnego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i  postępowania sądowego. Jako obrońca dokonuję szczegółowej analizy udostępnionych mi materiałów postępowania stanowiących dowód w sprawie, przygotowuję linię obrony i biorę udział w czynnościach przesłuchania oraz pozostałych czynnościach postępowania. W imieniu moich Klientów, w sytuacjach tego wymagających, składam środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe. 

 

W ofercie Kancelarii Adwokackiej obejmującej sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa karnego gospodarczego znajdują się usługi wchodzące w obręb postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego obejmujące:

 • zapoznanie się z aktami postępowania;
 • analizę materiału dowodowego;
 • udział w przesłuchaniach podejrzanego jako obrońca;
 • udział w przesłuchaniach świadka jako pełnomocnik;
 • udział w oględzinach oraz podczas przeszukiwania;
 • udział w ustaleniu kary lub środków karnych w celu uzyskania skazania bez przeprowadzenia rozprawy;
 • opracowanie linii obrony;
 • obronę oskarżonego;
 • podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony;
 • składanie środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje);
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela subsydiarnego;
 • przesłuchiwanie świadków;
 • udział w posiedzeniach sądowych obu instancji;
 • kontakt z podejrzanym pozostającym w areszcie śledczym.

 

 

Reprezentuję także Klientów w postępowaniach wznowieniowych oraz postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie i reprezentuję ich w sprawach o dobrowolne poddanie się karze oraz o skazanie bez rozprawy. Jako doświadczony karnista reprezentuję również Klientów w postępowaniach karnych wykonawczych.

 

W celu podjęcia współpracy zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką – chętnie zapoznam się z Państwa problemem i udzielę Państwu fachowej porady oraz obsługi prawnej.