Prawo i postępowanie cywilne

Sprawy cywilne są rozpoznawane według przepisów o postępowaniu cywilnym, uregulowanym w zasadzie przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Istotnym elementem tego postępowania są czynności procesowe jego uczestników, a szczególnie stron postępowania cywilnego. Prawo i postępowanie cywilne w przypadku wielu czynności dokonywanych przez pełnomocników zawodowych stawia wysokie wymagania profesjonalne. Takowe spełnia Kancelaria Adwokacka.

Co istotne, każde postępowanie prawne wchodzące w zakres prawa cywilnego dotyka najbardziej prywatnych i najdelikatniejszych obszarów naszego życia, jakimi są stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy podmiotami. To, czy nasze dobra osobiste będą chronione w sposób należyty, zależy zatem w dużej mierze od prawidłowo uregulowanych relacji międzyludzkich.

 

W związku z tym prowadzenie tego typu spraw cywilnych wymaga od adwokata nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale i szczególnego rodzaju uwagi i pełnego zaangażowania. Zdając sobie sprawę z wagi sytuacji, w której znajduje się Klient poszukujący porady lub obsługi prawnej sprawy cywilnej, dążę do tego, aby wszystkie czynności prawne, którym będzie poddawany jego problem, przebiegały sprawnie i z gwarancją całkowitej poufności i bezpieczeństwa jego interesów.

 

Kancelaria Adwokacka udziela pełnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej i występuje przed urzędami i sądami powszechnymi w roli pełnomocnika w sprawach z zakresu:

  • ochrony dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej;
  • dochodzenia roszczeń o zapłatę;
  • spraw majątkowych i niemajątkowych;
  • nabywania i zbywania składników majątkowych;
  • rękojmi i gwarancji;
  • darowizn, użyczeń, dzierżawy i spadków (w tym stwierdzenia nabycia spadku, podziału spadku, sprawy o zachowek, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia oraz niegodności dziedziczenia);
  • składania oświadczeń woli i uchylania się od ich skutków;
  • prowadzenia spraw o naruszenie posiadania (w tym spraw o naruszenie prawa własności, zasiedzenie, eksmisję oraz spraw dotyczących służebności i użytkowania wieczystego);
  • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia (z tytułu wypadków, szkód na mieniu czy błędów medycznych);
  • prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy.

 

 

Podstawową przesłanką Kancelarii Prawnej jest asekuracja Klientów przed czynnościami wpływającymi na ich niekorzyść. Udzielane przeze mnie porady prawne mają zatem chronić prawa Klientów i ułatwiać im egzekwowanie roszczeń. W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie prawnicze doradzam w kwestiach ochrony interesów i oferuję kompleksowe sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz transakcji handlowych.

 

Chętnie zapoznam się z Państwa problemem, aby wspólnie opracować najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.