JAK NAPISAĆ WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ?

Ten artykuł pomoże Ci w napisaniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także w zapoznaniu się z przebiegiem postępowania pojednawczego.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • w jakich sprawach możesz złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?
  • kiedy ugoda jest niedopuszczalna?
  • do jakiego sądu należy wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?
  • co powinien zawierać wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?
  • jak wygląda przebieg postępowania pojednawczego?
  • jakie są skutki niestawiennictwa stron na posiedzeniu?
  • jaka jest opłata od przedmiotowego wniosku?

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

W JAKICH SPRAWACH MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ?

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu.

Zawezwanie do próby ugodowej ma na celu dochodzenie, ustalenie czy też zaspokojenie roszczenia.

Co istotne, przerywa bieg przedawnienia.

KIEDY UGODA JEST NIEDOPUSZCZALNA?

Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Na postanowienie uznające ugodę za niedopuszczalną przysługuje zażalenie.

DO JAKIEGO SĄDU NALEŻY WNIEŚĆ WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ?

O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PRZEDMIOTOWY WNIOSEK?

Zawezwanie do próby ugodowej powinno odpowiadać warunkom ogólnym pisma procesowego określonym w przepisie art. 126 kpc.

Co więcej, w wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe.

JAK WYGLĄDA PRZEBIEG POSTĘPOWANIA POJEDNAWCZEGO?

Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.

Z posiedzenia sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza się w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody stwierdza się w protokole.

JAKIE SĄ SKUTKI NIESTAWIENNICTWA STRON?

Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

JAKA JEST OPŁATA OD WNIOSKU O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ?

Od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej uiszcza się piątą część opłaty.