ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Poniższy wpis dotyczy uregulowanej w kodeksie karnym wykonawczym kwestii odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Z ARTYKUŁU DOWIECIE SIĘ:

– kiedy możliwe jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

– na jaki czas udzielane jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

– kiedy odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest niedopuszczalne?

– czy odroczenie może być udzielone tylko jednorazowo?

– ile kosztuje wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Photo by Matthew Ansley on Unsplash

KIEDY SĄD ODRACZA WYKONANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.

CZYM JEST CIĘŻKA CHOROBA?

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

KIEDY SĄD MOŻE ODROCZYĆ WYKONANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

NA JAKI CZAS SĄD STOSUJE ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

– w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary- do czasu ustania przeszkody;

– jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki- na okres do roku;

– w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem- na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka;

– jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów- na okres do roku.

KIEDY ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI JEST NIEDOPUSZCZALNE?

Odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym recydywistom lub przestępcom zawodowym, a także skazanym za przestępstwa zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej, seksualnego wykorzystania niepoczytalności lub bezradności, seksualnego wykorzystania zależności, seksualnego wykorzystania małoletniego, wykorzystania systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa, propagowania zachowań o charakterze pedofilskim, kazirodztwa, publicznego prezentowania treści pornograficznych oraz zmuszania do uprawiania prostytucji, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych (art. 197- 203 Kodeksu karnego).

CZY ODROCZENIE MOŻE BYĆ UDZIELONE TYLKO JEDNORAZOWO?

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych powyżej.

Podkreślić należy, że okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

CO WIĘCEJ…

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjnoedukacyjnych.

ILE KOSZTUJE WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności uiszcza się opłatę w wysokości 80 zł.

Wymienioną opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku. Do przedmiotowego wniosku dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej lub na konto Sądu.