ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE OD KWOTY ZADOŚĆUCZYNIENIA

Odsetki za opóźnienie od kwoty zadośćuczynienia to wciąż żywy temat. W praktyce bywa z nim różnie. Dlatego też poniżej przedstawiam Ci najczęstsze linie orzecznicze z tego zakresu.

Z niniejszego artykułu dowiesz się więc:

  • jaka jest podstawowa zasada zasądzania odsetek?
  • jaki jest termin powstania opóźnienia w zapłacie zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną czynem niedozwolonym?
  • jakie są przesłanki zasądzenia odsetek od zadośćuczynienia?
  • jaki charakter ma zadośćuczynienie w kontekście odsetek za opóźnienie?
  • kiedy żądanie zasądzenia odsetek jest niemożliwe?

 

Zdjęcie: Michael Longmire na Unsplash

CO DO ZASADY

Jeżeli powód żąda od pozwanego zapłaty określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od danego dnia poprzedzającego dzień wyrokowania, odsetki te powinny być zasądzone zgodnie z odpowiednimi przepisami, w wypadku wcześniejszego wezwania do zapłaty.

(I ACa 764/18 – wyrok SA Katowice z dnia 24-01-2019)

TERMIN POWSTANIA OPÓŹNIENIA W ZAPŁACIE ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA KRZYWDĘ WYWOŁANĄ CZYNEM NIEDOZWOLONYM

Odsetki od zadośćuczynienia pieniężnego należą się od dnia, w którym świadczenie to powinno być zapłacone. W wypadku zobowiązań z czynów niedozwolonych, które mają charakter bezterminowy, stan opóźnienia w spełnieniu świadczenia powstaje po wezwaniu dłużnika do zapłaty. Znaczenie takiego wezwania wierzyciela polega na tym, że z tą chwilą na dłużniku zaczyna ciążyć obowiązek niezwłocznego spełnienia świadczenia, a nie spełniając go popada w opóźnienie, co uprawnia wierzyciela do żądania odsetek za czas tego opóźnienia. Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne także wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokość świadczenia.

(I ACa 1043/12 – wyrok SA Katowice z dnia 08-03-2013)

PRZESŁANKI ZASĄDZENIA ODSETEK OD ZADOŚĆUCZYNIENIA ZGODNIE Z ŻĄDANIEM POZWU

Jeżeli powód żąda od pozwanego zapłaty określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od danego dnia poprzedzającego dzień wyrokowania, odsetki te powinny być zasądzone zgodnie z żądaniem pozwu, o ile tylko w toku postępowania zostanie wykazane, że dochodzona suma rzeczywiście się powodowi należała tytułem zadośćuczynienia od wskazanego przez niego dnia.

(V ACa 10/14 – wyrok SA Katowice z dnia 23-05-2014)

BEZTERMINOWY CHARAKTER ZADOŚĆUCZYNIENIA W KONTEKŚCIE ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE

Zobowiązanie do zapłaty zadośćuczynienia ma charakter bezterminowy (455 KC), przy czym o przekształceniu go w zobowiązanie terminowe decyduje wierzyciel, poprzez wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia. Od tej chwili biegnie termin płatności odsetek za opóźnienie, stosownie do treści art. 481 § 1 KC.

(I ACa 614/18 – wyrok SA Białystok z dnia 04-04-2019)

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ ŻĄDANIA ZAPŁATY ODSETEK OD ZADOŚĆUCZYNIENIA

Jeżeli strona powodowa przed sądem pierwszej instancji nie domagała się odsetek od żądanej kwoty zadośćuczynienia, to zawarte w apelacji żądanie odsetkowe – jako niedopuszczalna zmiana żądania na podstawie art. 383 KPC – nie może być uwzględnione.

(I ACa 732/13 – wyrok SA Szczecin z dnia 18-12-2014)