SEPARACJA- ROZWÓD NA PRÓBĘ?

Z  danych GUS wynika, że w 2018 roku orzeczono 62,8 tys. rozwodów. Ich liczba cały czas rośnie. Wśród przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego najwyżej plasuje się niezgodność charakterów (43 %). W praktyce widzę, że w pewnych przypadkach ludzie zbyt pochopnie podejmują decyzję o rozwodzie.

Nie jesteś przekonany/a do rozwodu? Chcesz mieć czas na przemyślenie? Widzisz możliwość porozumienia się?  Przeczytaj poniższy artykuł. Rozwiązaniem może być separacja.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

KIEDY MOŻLIWA JEST SEPARACJA?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

CO OZNACZA ZUPEŁNY ROZKŁAD POŻYCIA?

Rozkład pożycia jest zupełny, jeśli doszło do zerwania między małżonkami więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej.

KIEDY SEPARACJA NIE JEST DOPUSZCZALNA?

Orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W JAKIM TRYBIE MOŻNA UZYSKAĆ SEPARACJĘ?

Uzyskanie separacji możliwe jest w trybie postępowania procesowego i nieprocesowego.

W pierwszym przypadku, jeżeli z żądaniem separacji wystąpił tylko jeden z małżonków albo z żądaniem separacji wystąpili zgodnie oboje małżonkowie, lecz mają oni małoletnie dziecko (dzieci), to postępowanie przed sądem toczy się w procesie na podstawie art. 425–446 Kodeksu postępowania cywilnego. Separacja orzekana jest wyrokiem.

W tej sytuacji należy uiścić na konto sąduopłatę od pozwu w wysokości 600 złotych.

W drugim przypadku, jeżeli z żądaniem separacji wystąpili zgodnie oboje małżonkowie, lecz nie mają oni małoletniego dziecka (dzieci), postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym zgodnie z art. 567(1) Kodeksu postępowania cywilnego. Separacja orzekana jest postanowieniem.

Natomiast opłata stała od zgodnego wniosku o separację wynosi 100 złotych.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY ROZWODEM A SEPARACJĄ?

W przypadku separacji nie występuje trwałość rozkładu pożycia, natomiast w przypadku rozwodu jest to przesłanka konieczna do jego orzeczenia.

W miejscu tym wyjaśnić należy, że rozkład pożycia jest trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że w świetle okoliczności rozpoznawanej sprawy nie nastąpi już powrót małżonków do wspólnego pożycia.

Ponadto jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

SEPARACJA- ROZWÓD NA PRÓBĘ?

Separacja ma podobne skutki jak rozwód.

Orzekając separację sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Natomiast, orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

W wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Natomiast,  jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków będących w separacji. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Na zgodny wniosek stron sąd może orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Ponadto, na wniosek jednego z małżonków sąd może także dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

JAKIE SĄ  WIĘC SKUTKI SEPARACJI?

Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, z tym wyjątkiem, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

Wskazać także należy, że powstaje stan ustroju rozdzielności majątkowej. Nie ma już również możliwości działania małżonka za drugiego małżonka w sprawach zwykłego zarządu majątkiem odrębnym reprezentowanego małżonka, w razie przemijającej przeszkody.

CZY MOŻLIWA JEST REZYGNACJA Z SEPARACJI I POWRÓT DO MAŁŻEŃSTWA?

Zniesienie separacji jest możliwe ale tylko na zgodne żądanie małżonków. Niedopuszczalne jest więc orzeczenie o zniesieniu separacji, gdy żąda tego tylko jeden z małżonków.

Ponadto, z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.

Natomiast, znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

W przypadku złożenia wniosku o zniesienie separacji, należy uiścić na konto sądu opłatę stałą w kwocie 100 złotych.