WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ODBYCIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Dzisiejszy wpis dotyczy zagadnienia zawartego m.in. w kodeksie karnym wykonawczym, a mianowicie wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, który to system polega na odbyciu kary w warunkach wolnościowych, w miejscu zamieszkania, a co za tym idzie, kontroli zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Przy jego realizacji, skazanemu zostaje założony na nogę lub rękę nadajnik radiowy a w miejscu zamieszkania montowane jest urządzenie monitorujące.

Photo by MILKOVI on Unsplash. 

Zgodnie z przepisem art. 43b § 3 Kodeksu karnego wykonawczego (dalej k.k.w) wyróżniamy następujące rodzaje dozoru:

 1. dozór stacjonarny– kontrola przebywania przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez Sąd miejscu;
 2. dozór mobilny– kontrola bieżącego miejsca pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa;
 3. dozór zbliżeniowy– kontrola zachowywania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez Sąd.

 

Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego  wykonuje się jako dozór stacjonarny. Natomiast środki karne i zabezpieczające w tym systemie wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny. Dzisiejszy wpis dotyczy właśnie tego pierwszego.

Zanim jednak dojdzie do rozpoczęcia takiej formy odbycia kary, koniecznym jest złożenie wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Poniżej kilka rad, jak napisać taki właśnie wniosek.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek taki może złożyć: skazany, obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy oraz dyrektor zakładu karnego.

Gdzie wniosek powinien być złożony?

Wniosek musi być złożony w Sądzie penitencjarnym, w którego okręgu skazany przebywa. Sądem penitencjarnym jest Sąd okręgowy. Natomiast, jeśli chodzi o wykonywanie dozoru zbliżeniowego i mobilnego, to wniosek powinien być złożony do Sądu, w którego okręgu skazany ma miejsce pobytu stałego, a jeżeli skazany nie posiada takiego miejsca- Sąd, w którego okręgu orzeczono środek karny lub zabezpieczający wykonywany w systemie dozoru elektronicznego.

Photo by Pat Krupa on Unsplash. 

W jakiej formie trzeba złożyć wniosek?

Wniosek powinien być sformułowany na piśmie. Konieczne jest także jego uzasadnienie, które winno skutkować przekonaniem Sądu.

Co powinno być zawarte we wniosku?

Koniecznym jest spełnienie wymogów formalnych wniosku, a więc oznaczenie: miejscowości, daty, imienia i nazwiska wnioskodawcy, nazwy zakładu karnego  lub adresu miejsca pobytu na wolności oraz sądu okręgowego, wydziału penitencjarnego.

Wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w swej treści powinien zawierać prośbę o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Co więcej, należy podać dokładne informacje dotyczące prawomocnego wyroku sądu, zapadłego wobec skazanego, tj. nazwę sądu, który wydał wyrok, wysokość orzeczonej kary pozbawienia wolności oraz sygnaturę akt sprawy.

Przepis art. 43la k.k.w. eksponuje warunki zezwolenia przez sąd na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Zgodnie z nim w takim uzasadnieniu wniosku powinno znaleźć się wskazanie, że:

 1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy;
 2. czyn popełniony przez skazanego nie został popełniony w warunkach recydywy wielokrotnej;
 3. dozór elektroniczny jest wystarczający do osiągnięcia celów kary, a więc do wzbudzenia w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa;
 4. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
 5. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na rozpoczęcie przez niego dozoru stacjonarnego;
 6. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

 

Istotnym jest więc podanie przyczyny, która uzasadniać miałaby uwzględnienie wniosku przez Sąd oraz wykazanie, że w stosunku do skazanego istnieją podstawy do ubiegania się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Ponadto należy podać, czy rozpoczęto odbywanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, jeśli tak, określić od kiedy i w jakim zakładzie karym.

W uzasadnieniu wniosku muszą być także zamieszczone następujące dane osobowe skazanego:

 1. imię i nazwisko skazanego, imię ojca, imię matki, nazwisko panieńskie matki;
 2. data i miejsce urodzenia;
 3. numer PESEL;
 4. numer telefonu;
 5. seria i numer dowodu osobistego;
 6. dokładny adres proponowanego miejsca odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo);
 7. numer telefonu kontaktowego do osoby, przebywającej w miejscu, gdzie kara w systemie dozoru elektronicznego ma być odbywana.

 

Na końcu należy pamiętać o własnoręcznym podpisie!

Photo by Mesh pn Unsplash. 

Może zdarzyć się tak, że osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym nie wyrażą zgody na stosowanie dozoru stacjonarnego „pod wspólnym dachem”. W takiej sytuacji Sąd, może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku ich zgody. Wtedy we wniosku należy wykazać, że wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

Wskazać trzeba, że Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Natomiast skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, możne udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 

 1. pisemne oświadczenia wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących w domu lub mieszkaniu wskazanym jako miejsce wykonywania kary na zainstalowanie stacjonarnego urządzenia monitorującego oraz przeprowadzanie czynności kontrolnych przez upoważniony podmiot dozorujący oraz
 2. poświadczenie zameldowania obejmujące wszystkich współmieszkańców domu lub mieszkania wskazanym jako miejsce wykonywania kary.

 

Ile wynosi opłata za wniosek?

Wniosek nie podlega opłacie.

Jaki winien być czas wydania orzeczenia?

Sąd penitencjarny powinien wydać postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Co w sytuacji, gdy Sąd penitencjarny odmówi udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

W takim przypadku należy skorzystać ze środka odwoławczego, jakim jest zażalenie. Powinno ono być złożone w ciągu 7 dni. Zgodnie z przepisem art. 43lj k.k.w. zażalenie to niezwłocznie przekazuje się wraz z aktami sprawy sądowi odwoławczemu, który rozpoznaje sprawę najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu zażalenia wraz z aktami sprawy do tego sądu.

Możliwe jest także złożenie ponownego wniosku skazanego, ale to już po upływie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia.