ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW- CZY OBLIGATORYJNY?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu? Toczy się przeciwko Tobie postępowanie przed sądem z zarzutem z art. 178a § 1 kk? Nie wiesz czego możesz się spodziewać, co Ci grozi? Zatrzymali Ci prawo jazdy i nie wiesz czy je odzyskasz? Niniejszy artykuł odpowie na wszystkie postawione wyżej pytania.

Photo by Andy Art on Unsplash

W sytuacji skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 Kodeksu karnego), sąd jest zobligowany do orzeczenia wobec sprawcy środka karnego jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata ale nie dłuższy niż lat 15 (art. 42 § 2 Kodeksu karnego).

CO JEST PRZYCZYNĄ OBOWIĄZKOWEGO ORZECZENIA ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDU?

Przyczyną obowiązkowego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdu jest popełnienie przestępstwa komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegnięcie z miejsca zdarzenia.

W sytuacji wystąpienia jednej z powyższych okoliczności, sąd obligatoryjnie orzeka przedmiotowy środek karny.

CZY SĄD MOŻE ORZEC ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW NA OKRES KRÓTSZY NIŻ 3 LATA?

Jedynym wyjściem, aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów na okres czasu jakim są 3 lata, jest warunkowe umorzenie postępowania.

O ile, w wypadku skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w sytuacji popełnienia takiego przestępstwa przez sprawcę będącego w stanie nietrzeźwości, orzeczenie środka karnego określonego w art. 39 pkt 3 kk (zakazu prowadzenia pojazdów) jest obligatoryjne (art. 42 § 2 kk), o tyle w razie warunkowego umorzenia postępowania staje się on środkiem o charakterze fakultatywnym (art. 67 § 3 kk).

Co więcej, w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów możliwe jest wyłącznie w granicach od roku do 2 lat (art. 67 § 3 kk).

(Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 8 stycznia 2019 r. sygn. akt III KK 776/18)

KIEDY SĄD MOŻE WARUNKOWO UMORZYĆ POSTĘPOWANIE KARNE?

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

CO JESZCZE GROZI ZA PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI?

W sytuacji skazania sprawcy za przestępstwo z art. 178a § 1 kk sąd orzeka również obligatoryjnie, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 zł (do wysokości 60 000 zł)(art. 43a § 2 kk).