ZMIANA STANU LICZNIKA PRZEBIEGU POJAZDU

Ostatnio w mediach jest bardzo głośno o kontroli pojazdów mechanicznych, a konkretnie stanu przebiegu ich liczników. Wynika to z faktu, iż od 1 stycznia 2020 r. Policja ma obowiązek sprawdzać stan drogomierza i wpisywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Photo by Loubna Aggoun on Unsplash

CZYM JEST DROGOMIERZ?

Drogomierz jest licznikiem przebiegu pojazdu. Definicja ta wskazana jest w art. 80a ust. 2 pkt 3 lit. c Prawa o ruchu drogowym.

CZY ZMIANA WSKAZAŃ DROGOMIERZA JEST PRZESTĘPSTWEM?

Tak. Zmiana wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru jest przestępstwem. Czyn ten stypizowany został w przepisie art. 306a Kodeksu karnego.

JAKĄ KARĘ PRZEWIDUJE KODEKS KARNY ZA PRZEDMIOTOWE PRZESTĘPSTWO?

Sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednak w sytuacji wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKAZANY?

Za przedmiotowe przestępstwo może zostać skazana osoba dokonująca zmiany stanu przebiegu licznika pojazdu ale także osoba zlecająca innej osobie wykonanie przedmiotowego czynu.

CZYM JEST WYPADEK MNIEJSZEJ WAGI:

W tym konkretnym przypadku,  wypadek mniejszej wagi, zależny będzie przede wszystkim od wielkości ingerencji czy też zmian w pomiary drogomierza, licznika.

JAK UNIKNĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ?

Przedmiotem ochrony jest prawidłowy obrót pojazdami mechanicznymi. Dlatego prawidłowym, dla uniknięcia odpowiedzialności karnej, w sytuacji kupna samochodu, jest zawarcie w umowie sprzedaży informacji o stanie przebiegu licznika.