CZY 20 GRAM AMFETAMINY TO DUŻO?

Dzisiaj przeczytasz o znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • co oznacza „znaczna ilość”?
  • jak jest liczona znaczna ilość?
  • jakie są kryteria określenia znacznej ilości narkotyków?
  • czy konieczne jest ustalenie ilości aktywnej?
  • czy rodzaj środków odurzających ma znaczenie?

Photo by Morning Brew on Unsplash

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.: kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Natomiast, zgodnie z ust. 2 wymienionego przepisu, jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa powyżej, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

ILE TO ZNACZNA ILOŚĆ?

Miarą znacznej ilości środków narkotycznych jest stosunek do potrzeb jednego człowieka. Za znaczną uznaje się ilość wystarczającą do jednorazowego zaspokojenia potrzeb kilkudziesięciu osób (II AKa 97/19 – wyrok SA Wrocław z dnia 27-11-2019).

KRYTERIA OKREŚLENIA ZNACZNEJ ILOŚCI NARKOTYKÓW

Istotnym kryterium przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest oprócz ilości posiadanego narkotyku, także jego rodzaj. Stąd też, w warunkach czynu określonego w treści art. 62 ust. 2 cyt. aktu prawnego, niezbędne jest spełnienie wymogów ilościowo-rodzajowych, a nie tylko ilościowych (V KK 260/18 – postanowienie SN – Izba Karna z dnia 18-12-2018).

Ponadto, znamię „znacznej ilości” środka odurzającego lub substancji psychotropowej, do którego odwołał się ustawodawca w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, poza kryterium ilościowo-jakościowym (uzależnionym od zdatności konkretnego narkotyku, posiadanego przez sprawcę, do odurzenia kilkudziesięciu osób uzależnionych), wyznaczają również takie kryteria, jak cel, w jakim sprawca owe substancje posiada oraz ściśle z nim powiązana kwestia stopnia uzależnienia sprawcy od tych substancji (III KK 73/17 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 11-10-2017).

CZY KONIECZNE JEST USTALENIE SUBSTANCJI AKTYWNEJ?

Dla przypisania oskarżonemu odpowiedzialności z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124) nie jest konieczne dokładne ustalenie, ile substancji aktywnej (zabronionej) znajduje się w tabletkach i proszku. Chociaż substancje psychotropowe będące przedmiotem nielegalnego obrotu (posiadania) z reguły nie są czystym narkotykiem z uwagi na mogące się pojawić w procesie produkcji zanieczyszczenia, albo celowe dodawanie zwiększających masę tzw. wypełniaczy, to w toku postępowania w celu wydania prawidłowego orzeczenia nie zachodzi konieczność oddzielenia (w zależności od procentowej jakości narkotyku) innych substancji (III KK 208/14 – postanowienie SN – Izba Karna z dnia 16-07-2014).

Tak więc, ustalenie, że zabezpieczona substancja zawierała wypełniacze w postaci m.in. kofeiny, nie może prowadzić do ustalenia odpowiednio mniejszej ilości wprowadzonej do obrotu amfetaminy, gdyż z praktyki orzeczniczej wynika, że w niedozwolonym obrocie nie sprzedaje się „czystej” amfetaminy (II KK 76/17 – postanowienie SN – Izba Karna z dnia 20-04-2017).

GRAMY A KILOGRAMY

Argument, że w praktyce orzeczniczej sądów spotyka się posiadanie przez oskarżonych narkotyków w kilogramach, dziesiątkach kilogramów a nawet tonach nie implikuje uznania, że ilość narkotyków w wysokości 268, 74 gramów nie jest ilością znaczną w rozumieniu przepisu art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nadto okoliczność, że jednakowo kwalifikuje się sprawców, którzy posiadają setki gram narkotyków jak i tych posiadających ich kilogramy a nawet tony nie stanowi o „nadmiernym rozszerzeniu pojęcia znaczna ilość”, bowiem w wypadku takich sprawców istnieje możliwość rozróżnienia zakresu ich odpowiedzialności karnej choćby w zakresie orzeczonych kar (II AKa 185/14 – wyrok SA Gdańsk z dnia 26-06-2014).

RODZAJ NARKOTYKÓW

Przy ocenie, czy ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych jest znaczna, należy mieć na uwadze nie tylko masę wagową (miligramy, gramy, kilogramy itp.) lecz również rodzaj narkotyków (twarde, miękkie) i ich szkodliwość dla organizmu człowieka oraz liczbę porcji, które można z niego sporządzić, a tym samym liczbę osób, która może być jednorazowo odurzona tym środkiem. Przy uwzględnieniu iż minimalna dawka aktywna amfetaminy wynosi 10 mg, zakwestionowane u oskarżonego 89,84 gramów amfetaminy, z której można sporządzić 8.984 porcje i taka liczba osób jednorazowo mogłaby ulec odurzeniu, należy uznać za „znaczna, ilość” substancji psychotropowej w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (II AKa 14/06 – wyrok SA Lublin z dnia 14-02-2006).

Na koniec, jeszcze z praktyki: sprawy narkotykowe są tym rodzajem spraw, gdzie kary są bardzo surowe. Często stosowany jest również tymczasowy areszt.