DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

Tarcza Antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 r., jak i Tarcza Antykryzysowa 2.0 z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadzają możliwość uzyskania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników.

Poniżej przedstawię Ci możliwość skorzystania z tego rozwiązania. Dowiesz się również:

  • czym jest spadek obrotów gospodarczych?
  • w jakiej wysokości możesz uzyskać dofinansowanie?
  • w jakim terminie dofinansowanie jest wypłacane?
  • jakie są obowiązki przedsiębiorcy w celu uzyskania dofinansowania?
  • gdzie  i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie?
  • co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie?

Photo by Brooke Lark on Unsplash

CZYM JEST SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie, części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jest możliwe w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto,  Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa powyżej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

W JAKIM TERMINIE DOFINANSOWANIE JEST WYPŁACANE?

Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, jest wypłacane w okresach miesięcznych.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W CELU UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

GDZIE  I KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa na początku artykułu;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej; 5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

OŚWIADCZENIA POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Oświadczenia, o których mowa powyżej, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

CO ISTOTNE…

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.