DRUGI ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii rozpoczęto drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 • kto może przekroczyć granicę RP?
 • kto jest zwolniony z obowiązku poddania się kwarantannie?
 • z jakich usług zniesiono zakaz prowadzenia działalności?
 • ile osób może przebywać w sklepach?
 • jakie są obowiązki zarządzających obiektami handlowymi?
 • czy możliwy jest sport i rekreacja?
 • czy można korzystać już z usług rehabilitantów?
 • czy można wypożyczyć rower miejski?

 

Photo by Macau Photo Agency on Unsplash

PRZEKRACZANIE GRANICY PAŃSTWOWEJ

Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku kwarantanny, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen):

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Osoby powyżej wskazane, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Uniknięcia obowiązku kwarantanny nie stosuje się jednak do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA OKREŚLONYCH INSTYTUCJI LUB DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Nie obowiązuje już zakaz funkcjonowania działalności:

– związanej z prowadzeniem usług hotelarskich;

– działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);

W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju lub na wynos. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

GALERIE HANDLOWE, SKLEPY

W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się, do odwołania, czasowe ograniczenie prowadzenia działalności:

1) agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12);

2) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, z wyłączeniem prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych,

b) dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,

c) przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba,

d) zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

ILE OSÓB MOŻE PRZEBYWAĆ W SKLEPACH?

Do odwołania, może przebywać w tym samym czasie:

1) w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi w tym obiekcie,

2) w placówce handlowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), także tej znajdującej się w obiekcie, o którym mowa w pkt 1, nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi w tej placówce,

3) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

4) 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Do odwołania osoby, o których mowa powyżej, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

Ponadto, do odwołania:

1) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

2) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;

SKLEPY BUDOWLANE

Uchylono dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

SPORT, REKREACJA

Nieznacznie zmieniono ograniczenia związane ze sportem, rozrywką i rekreacją (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0).

W tym obszarze, zakaz prowadzenia działalności, nie dotyczy:

a) czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu;

b) działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej:

 • na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,
 • na kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi,
 • na polach golfowych, przy czym przy jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z dołka golfowego, z wyłączeniem obsługi pola golfowego,
 • przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji, przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie,
 • na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – bez udziału publiczności,
 • na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym – bez udziału publiczności,

 

c) działalności sportowej lub rekreacyjnej prowadzonej w ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy konnej, w tym łącznie ze szkołą nauki jazdy konnej, przy czym na każdym parkurze lub rozprężarni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tego parkuru lub rozprężarni, z wyłączeniem ich obsługi;

W przypadkach i na obiektach, o których mowa powyżej:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:

a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),

c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających;

2) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie:

1) od dnia 4 maja do dnia 9 maja 2020 r. nie więcej niż 14 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi;

2) od dnia 10 maja do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

Na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym, od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie, nie więcej niż:

1) 50 osób w strefie parku maszyn o powierzchni co najmniej 1000 m2,

2) 14 osób w strefie toru i płyty wewnątrz toru o powierzchni co najmniej 12 000 m2,

3) 15 osób w strefie parku technicznego o powierzchni co najmniej 500 m2

– z wyłączeniem ich obsługi.

REHABILITACJA

Od dnia 4 maja 2020 r. nie obowiązuje czasowe ograniczenie:

1) wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej,

2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

ROWERY MIEJSKIE:

Do dnia 5 maja 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.