FIRMANCTWO

Firmanctwo, czyli zatajenie działalności gospodarczej. Zachowanie to stypizowane zostało w przepisie art. 55 Kodeksu karnego skarbowego.

Z niniejszego artykułu dowiesz się więc:

  • na czym polega firmanctwo?
  • jaka kara grozi za przedmiotowy czyn?
  • czym jest mała wartość kwoty podatku?
  • ile wynosi ustawowy próg?
  • jak rozumieć działalność gospodarczą?
  • co oznacza narażenie na uszczuplenie podatku?

 

Zdjęcie Laury Davidson na Unsplash

NA CZYM POLEGA FIRMANCTWO?

Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

CO W SYTUACJI MAŁEJ WARTOŚCI KWOTY PODATKU?

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego powyżej podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

MAŁA WARTOŚĆ PODATKU

Wyjaśnić jeszcze trzeba, iż mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

CO W SYTUACJI NIE PRZEKROCZENIA USTAWOWEGO PROGU?

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego wyżej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

USTAWOWY PRÓG

Przypomnieć więc należy, że wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wykładnia pojęcia „działalności gospodarczej” na gruncie art. 55 § 1 KKS jest sporna, jednak poprawne wydaje się jego rozumienie tak, jak to określono w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), a więc że jest to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, także każda inna działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. Taka wykładnia jest uzasadniona ratio legis kryminalizacji przestępstwa firmanctwa, które może być motywowane tym, że sprawca nie posiada koncesji na prowadzenie danej działalności. Stawianie wymogu legalnej, oficjalnej działalności gospodarczej jako warunku do przypisania przestępstwo firmanctwa prowadziłoby w znacznym stopniu do przekreślenia celu kryminalizacji czynu określonego w art. 55 KKS.

(IV KK 222/12 – postanowienie SN – Izba Karna z dnia 04-10-2012)

CZYM JEST NARAŻENIE NA USZCZUPLENIE PODATKU?

Z treści z przepisu art. 55 § 1 kks wynika, że skutkiem przestępczego działania jest narażenie na uszczuplenie podatku, co oznacza, że zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne (art. 53 § 28 kks).

(II AKa 417/01 – wyrok SA Katowice z dnia 28-05-2002)