JAK FUNKCJONUJĄ SKLEPY, STRAGANY ORAZ PLACÓWKI POCZTOWE?

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii postanowiono o pierwszym znoszeniu ograniczeń, które dotyczy m.in. funkcjonowania sklepów, a więc obiektów handlowych, usługowych oraz placówek handlowych.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • w jaki sposób funkcjonują sklepy?
  • jakie mają obowiązki sklepy, targowiska oraz zakłady pracy?
  • jak funkcjonują placówki pocztowe?

 

Photo by Soragrit Wongsa on Unsplash

JAK WIĘC FUNKCJONUJĄ SKLEPY?

Od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, oraz w placówkach handlowych, w tym samym czasie, nie więcej niż:

1) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2, albo 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m2, z tym że od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia,

2) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych,

3) 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Do odwołania osoby, przebywające w obiektach handlowych  lub usługowych, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe.

JAKIE MAJĄ OBOWIĄZKI SKLEPY, TARGOWISKA ORAZ ZAKŁADY PRACY?

Do odwołania:

1) obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

2) obiekty handlowe lub usługowe, oraz placówki handlowe są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi;

3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

JAK FUNKCJONUJĄ PLACÓWKI POCZTOWE?

Do odwołania w placówkach pocztowych, dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w danej placówce nie może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę placówki pocztowej.