JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową

Natomiast ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0.

Na podstawie powyżej powołanych ustaw można uzyskać wsparcie z ZUS. Jaką można więc uzyskać pomoc?

  1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
  2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne).
  3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.
  4. Ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej- odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

 

Z przedmiotowego artykułu uzyskasz informacje dotyczące  świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Photo by Nonsap Visuals on Unsplash

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Świadczenie to jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, nie więcej niż trzykrotnie.

Co istotne, kwota świadczenia jest nieopodatkowana i nieoskładkowana, ze świadczenia postojowego nie dokonuje się egzekucji i potrąceń.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO?

Ze świadczenia postojowego może skorzystać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miała ona przestój w następstwie COVID-19.

JAKIE FORMALNOŚCI MUSISZ SPEŁNIĆ ABY UZYSKAĆ ZWOLNIENIE?

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

1)Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym;

2)Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.;

3)Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

4)Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

1)Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.

2)Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

3)Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

CO ZAWIERA WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Wniosek zawiera:

1)dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer NIP, gdy go nie nadano- numery PESEL i REGON, nazwę skróconą płatnika składek;

2)wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;

3)dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek (imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON, adres do korespondencji);

4)oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:

a) przestój w prowadzeniu działalności,

b) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

5)inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;

6)podpis wnioskodawcy.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

W celu otrzymania świadczenia postojowego musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D).

Wniosek o zwolnienie możesz złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

W JAKIM TERMINIE MUSISZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE POSTOJOWE PONOWNIE?

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe,.

Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku wcześniejszym, nie uległa poprawie.

CO W SYTUACJI ODMOWY PRAWA DO ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO?

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

CO W SYTUACJI NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO?

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi. Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1)przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;

2)wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe.

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna.

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje – ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.