JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH UMOWY CYWILNOPRAWNE?

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową

Natomiast ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0.

Na podstawie powyżej powołanych ustaw można uzyskać wsparcie z ZUS. Jaką można więc uzyskać pomoc?

 1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
 2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne).
 3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.
 4. Ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej- odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

 

Z przedmiotowego artykułu uzyskasz informacje dotyczące  świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy zawarłeś umowę cywilnoprawną i w następstwie wystąpienia COVID-19 nie doszła do skutku ze względu na przestój w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi zawarłeś umowę cywilnoprawną.

Photo by Caroline Attwood on Unsplash

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Świadczenie to jest  wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2 080 zł, nie więcej niż trzykrotnie.

Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Co istotne, kwota świadczenia jest nieopodatkowana i nieoskładkowana, ze świadczenia postojowego nie dokonuje się egzekucji i potrąceń.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO?

Ze świadczenia postojowego może skorzystać osoba wykonująca umowę cywilnoprawną (umowę o dzieło, umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).

JAKIE FORMALNOŚCI MUSISZ SPEŁNIĆ ABY UZYSKAĆ ZWOLNIENIE?

 

 1. Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
 2. Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 3. Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 4. Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 5. Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.
 
CO ZAWIERA WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Wniosek zawiera:

 1. dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP, gdy go nie nadano- serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, numery PESEL i REGON, adres do korespondencji;
 2. wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;
 3. dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek (imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON, adres do korespondencji);
 4. inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
 5. podpis wnioskodawcy.

 

Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku:

1)oświadczenie potwierdzające:

a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;

b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej;

c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych;

kopię umów cywilnoprawnych.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

W celu otrzymania świadczenia postojowego Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C).

Jeżeli natomiast zawarłeś więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

W JAKIM TERMINIE MUSISZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE POSTOJOWE PONOWNIE?

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe,.

Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku wcześniejszym, nie uległa poprawie.

CO W SYTUACJI ODMOWY PRAWA DO ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO?

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

CO W SYTUACJI NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO?

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi. Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;

2)wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe.

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna.

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje – ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.