JAK UZYSKAĆ ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE?

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową

Natomiast ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0.

Na podstawie powyżej powołanych ustaw można uzyskać wsparcie z ZUS. Jaką można więc uzyskać pomoc?

 1. Zwolnienie płatników składek z ich uiszczenia za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
 2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne).
 3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.
 4. Ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej- odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

 

Z przedmiotowego artykułu uzyskasz informacje dotyczące pierwszego zagadnienia, a mianowicie zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Photo by Helloquence on Unsplash

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK?

1)  płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek :

 •  przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. ich zgłosił,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. ich zgłosił,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. ich zgłosił;

 

2) płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. ich zgłosił,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. ich zgłosił,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. ich zgłosił;

 

– z zastrzeżeniem- w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc;

Liczbę ubezpieczonych, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

3) płatnik składek, będący spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

4)  płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa  w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

5)  duchowny będący płatnikiem składek.

W JAKIM ZAKRESIE MOŻESZ UZYSKAĆ ZWOLNIENIE?

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

JAKIE FORMALNOŚCI MUSISZ SPEŁNIĆ ABY UZYSKAĆ ZWOLNIENIE?

Musisz złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec- maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zawierać:

1)  dane płatnika składek: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji;

2)  oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31 zo ust. 2 (czyli tylko płatnikowi składek, będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.) potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (dotyczy płatników opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne);

3)  inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4)  podpis wnioskodawcy.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK?

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ.

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK?

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

CO WIĘCEJ …

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

CO W SYTUACJI DECYZJI ODMOWNEJ?

W sytuacji uzyskania decyzji odmawiającej zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo to należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.