JEDNORAZOWA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Tarcza Antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 r., jak i Tarcza Antykryzysowa 2.0 z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadzają również możliwość uzyskania ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Poniżej przedstawię Ci możliwość skorzystania z tego rozwiązania.

Ponadto z niniejszego artykułu dowiesz się również:

  • kto może otrzymać pożyczkę?
  • kto nie może otrzymać pożyczki?
  • gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę?
  • jakie oświadczenia powinny znaleźć się we wniosku?
  • w jakiej wysokości udzielana jest pożyczka?
  • czy pożyczka jest oprocentowana?
  • jaki jest okres spłaty pożyczki?
  • czy możliwe jest umorzenie pożyczki?

 

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

Pożyczkę może otrzymać wnioskodawca, który na dzień 29.02.2020 r. zatrudniał i zatrudnia pracowników na dzień złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę (również w niepełnym wymiarze czasu pracy).

KTO NIE MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKI?

Pożyczki nie mogą otrzymać jednoosobowe firmy, niezatrudniające pracowników (osoby prowadzącej działalność gospodarczą tj. wnioskodawcy, nie wlicza się do stanu zatrudnienia).

A więc:

1)mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29 lutego 2020r. nie może ubiegać się o pożyczkę,

2)mikroprzedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku nie zatrudniał pracowników, nie może ubiegać się o pożyczkę,

3)jeżeli na dzień podpisania umowy stan zatrudnienia u mikroprzedsiębiorcy jest niższy niż w dn. 29 lutego 2020r., pożyczkobiorca nie ma prawa do umorzenia pożyczki.

Średnioroczne zatrudnienie, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Tą zasadę stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POŻYCZKĘ?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

UWAGA! Powiatowe Urzędy Pracy ogłosiły już nabory wniosków o przyznanie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI UDZIELANA JEST POŻYCZKA?

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

CZY POŻYCZKA JEST OPROCENTOWANA?

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

JAKI JEST OKRES SPŁATY POŻYCZKI?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Ponadto, Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

CZY MOŻLIWE JEST UMORZENIE POŻYCZKI?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

RYGOR ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Oświadczenia o których mowa powyżej, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.