KLAUZULA WYKONALNOŚCI W POSTĘPOWANIU KARNYM

W postępowaniu karnym istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu podlegającym wykonaniu w drodze egzekucji. Stanowi o tym wyraźnie przepis art. 107 Kodeksu postępowania karnego.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • kto nadaje klauzulę wykonalności?
  • czym jest orzeczenie co do roszczeń majątkowych?
  • co jest badane w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności?
  • czy wyrokowi nieprawomocnemu można nadać klauzulę wykonalności?
  • czy możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności wyroku zasądzającego od Skarbu Państwa świadczenie pieniężne?
  • czy można kwestionować nadanie klauzuli wykonalności?

Photo by Brad Neathery on Unsplash

PRZEPIS ART. 107 KPK

§ 1. Sąd lub referendarz sądowy nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji.

§ 2. Orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego uważa się za orzeczenia co do roszczeń majątkowych, jeżeli nadają się do egzekucji w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do obowiązku wynikającego z ugody zawartej przed sądem lub referendarzem sądowym, a także ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym.

§ 4. Sąd lub referendarz sądowy odmawia nadania klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed mediatorem, w całości lub w części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

POSTĘPOWANIE O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ogranicza się do badania, czy dłużnik uiścił należność wynikającą z tytułu egzekucyjnego, a nie ingeruje w przesłanki tytułu, które są badane przy wydaniu tego orzeczenia ani w termin wykonania obowiązku naprawienia szkody. Termin ten zwykle nie jest oznaczany w wyrokach, zatem wykonalność zobowiązania następuje z chwilą prawomocności wyroku.

(II AKzw 1242/09 – postanowienie SA Kraków z dnia 17-11-2009)

Sąd orzekający w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nie bada zasadności zobowiązania do świadczenia majątkowego. Zakres kognicji sądu orzekającego w tym postępowaniu został ograniczony do badania, czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności pochodzi od osoby uprawnionej, czy orzeczenie jest prawomocne lub natychmiast wykonalne oraz czy nadaje się do wykonania w drodze egzekucji egzekwowania.

(WZ 45/09 – postanowienie SN – Izba Wojskowa z dnia 05-11-2009)

BRAK MOŻLIWOŚĆ NADANIA WYROKOWI KLAUZULI WYKONALNOŚCI W NIEZASKARŻONYM ZAKRESIE

Wyrok z uwagi na częściowe zaskarżenie go apelacją nie staje się prawomocny, a co za tym idzie – nie można na podstawie art. 107 § 1 KPK nadać mu klauzuli wykonalności w niezaskarżonym zakresie. Wyrok karny może stać się prawomocny, a co za tym idzie wykonalny, jedynie w całości.

(I KZ 34/20 – postanowienie SN – Izba Karna z dnia 14-01-2021)

NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI CO DO WYROKU ZASĄDZAJĄCEGO OD SKARBU PAŃSTWA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Nadanie klauzuli wykonalności dotyczy takich orzeczeń, które nadają się do egzekucji w myśl przepisów procedury cywilnej. Co do wyroku zasądzającego od Skarbu Państwa świadczenie pieniężne, nadanie klauzuli wykonalności, choć jest możliwe, to jednak musi być poprzedzone wezwaniem do spełnienia świadczenia (określonym w art. 1060 § 1 KPC) i bezskutecznym upływem terminu przewidzianego w art. 1060 § 2 KPC.

(II AKz 181/18 – postanowienie SA Kraków z dnia 26-04-2018)

KWESTIONOWANIE NADANIA ORZECZENIU KLAUZULI WYKONALNOŚCI

Nadając orzeczeniu karnemu klauzulę wykonalności (art. 107 § 1 KPK), sąd lub referendarz sądowy nie jest uprawniony do badania ani zasadności orzeczenia, ani innych kwestii merytorycznych. Przedmiotu zażalenia nie mogą stanowić zarzuty merytoryczne przeciwko istnieniu i zasadności świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym, lecz wyłącznie zarzuty formalne wskazujące na uchybienie przez sąd przepisom procesowym o nadaniu klauzuli wykonalności. Sąd odwoławczy, rozpoznając zażalenie, nie może przekroczyć granic kognicji sądu I instancji, który nadał klauzulę wykonalności.

(II AKzw 853/17 – postanowienie SA Kraków z dnia 28-09-2017)