KORONAWIRUS A REZYGNACJA Z WYCIECZKI

Zastanawiasz się, czy możesz zrezygnować z umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem wycieczki ze względu na koronawirusa?

Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Photo by Free To Use Sounds on Unsplash

CZYM SĄ NIEUNIKNIONE I NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI?

Przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

Obecnie za takową okoliczność można uznać wystąpienie koronawirusa.

CZY MOŻNA ŻĄDAĆ W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ ODSZKODOWANIA LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA?

Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

CO WIĘCEJ …

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

W JAKIM TERMINIE ORGANIZATOR ZWRACA PIENIĄDZE?

Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat z tytułu wycieczki, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

KORONAWIRUS A POWRÓT Z WYCIECZKI?

W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.