NAWET 10 LAT WIĘZIENIA ZA WYPALANIE TRAW

Proceder podpalania traw jest bardzo powszechny, zwłaszcza w okresie wiosennym. Niestety, szczególną uwagę na niniejsze zagadnienie zwrócono dopiero po pożarze Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Z niniejszego artykułu dowiesz się, jakie kary grożą za wypalanie traw, na podstawie:

  • ustawy o ochronie przyrody;
  • ustawy o lasach;
  • Kodeksu wykroczeń;
  • Kodeksu karnego;
  • ARiMR.

 

Photo by Dominik Kiss on Unsplash

Osoba wypalająca trawy winna liczyć się z szeregiem kar związanych ze swoim postępowaniem. Oprócz kar jakie może nałożyć policja czy też sąd, karę może nałożyć także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jakie więc kary grożą za wypalanie traw?

KARA NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 131 pkt 12), ten kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu (od 5 dni do 30 dni) albo grzywny (od 20 zł do 5 000 zł).

USTAWA O LASACH:

Również ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, wyraźnie w art. 30 ust. 3 pkt 1-3 wskazuje, że w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

KARA NA PODSTAWIE KODEKSU WYKROCZEŃ:

Według przepisu, art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń, ten kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu (od 5 dni do 30 dni), grzywny (od 20 zł do 5 000 zł) albo karze nagany.

Podobnie, paragraf (§) 4 wymienionego przepisu stanowi natomiast, iż kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

KARA NA PODSTAWIE KODEKSU KARNEGO:

Idąc dalej, wskazać należy na przepisy Kodeksu karnego, a w szczególności art. 163 § 1 pkt 1, stanowiący iż kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Natomiast przepis art. 164 § 1 decyduje, że kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1 (a więc powyższego) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W dziale dotyczącym przestępstw przeciwko środowisku, znajdziesz jeszcze przepis art. 181 § 1 Kodeksu karnego, stanowiący, iż kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również ma możliwość ukarania rolnika, wypalającego trawy czy też ogólnie ujmując grunty rolne. Postępowanie to związane jest z tzw. dobrą kulturą rolną.

Zakaz wypalania gruntów rolnych wynika z warunków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020. Rolnik może stracić część, a nawet całość dopłat bezpośrednich. Agencja każdą z kar określa indywidualnie.

Mając na względzie powyższe, wypalanie traw, rowów i nieużytków jest zabronione, a więc karalne.