POMOC W ABORCJI

Pomoc w aborcji, aborcja, tabletka poronna, tabletka „dzień po” – to tematy, które wywołują niemałe poruszenie w świecie, a co dopiero w naszym kraju.

W polskim prawie istnieje możliwość dokonania aborcji jednak tylko i wyłącznie w określonych przypadkach, jednak nie to jest tematem artykułu.

Co jednak z osobami, które pomogą w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety lub ją do tego nakłaniają?

Z tego wpisu dowiesz się:

  • czy nakłanianie  do przerwania ciąży jest przestępstwem?
  • jakie zachowania stanowią pomoc w przerwaniu ciąży?
  • czy dokonanie zabiegu przerwania ciąży za granicą jest przestępstwem?
  • czy podlega odpowiedzialności karnej osoba, która pomogła w dokonaniu zabiegu za granicą?
  • czym różni się tabletka „dzień po” od tabletki poronnej oraz czy ich zażycie jest przestępstwem?

 

Photo by Josh Nuttall on Unsplash

PRZEPIS ART. 152 §2 KK

1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

NAKŁANIANIE DO ABORCJI

Nakłanianie, aby mogło być uznane za podżeganie, nie musi mieć postaci presji psychicznej wywieranej na osobę nakłanianą, ale z uwagi na to, iż znamiona podżegania nie określają w żaden sposób formy nakłaniania, może ono przybierać postać prośby, polecenia, zlecenia, rady, propozycji, sugestii. Przestępstwo określone w art. 152 § 2 kodeksu karnego ma charakter formalny. Osoba, która podejmuje działania mające ułatwić przerwanie ciąży lub wytworzenie takiego zamiaru po stronie kobiety popełni przestępstwo niezależnie od tego, czy dojdzie do przerwania ciąży lub wywołania zamiaru u kobiety.

(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2007 r. V KK 31/07)

ZACHOWANIA STANOWIĄCE POMOC

Pomoc w przerwaniu ciąży może polegać na dostarczeniu narzędzi użytych do przerwania ciąży tj. przyrządów, środków chemicznych, lekarstw,  udzieleniu rady lub informacji, jak tego czynu dokonać, a także na innych konkretnych czynnościach umożliwiających lub ułatwiających kobiecie dokonanie przerwania ciąży, np. sfałszowanie, względnie uzyskanie niezgodnego z prawem dokumentu stwierdzającego, że zachodzi jedna z przesłanek ustawowej dopuszczalności przerwania ciąży.

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. – II AKa 198/19)

ABORCJA ZA GRANICĄ

Przerwaniem ciąży z naruszeniem prawa może być tylko takie przerwanie, które podlega regulacjom polskiemu prawu. Pojęcie to nie obejmuje zabiegów, które wykonywane są poza granicami Polski, bo żadne przepisy polskie nie regulują przerywania ciąży poza granicami kraju. Nie można zatem naruszyć ustawy, która nie obowiązuje w danym kraju. Tę tezę stosuje się także do zachowań pomocniczych lub do nakłaniania przerywania ciąży w Polsce, gdy sam zabieg ma być wykonany poza granicami Polski. Niesprawiedliwe byłoby karanie za coś, co wedle przepisów kraju, w którym ma zostać dokonana aborcja jest zachowaniem zgodnym z prawem.

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r. II AKa 55/18)

TABLETKA PORONNA A TABLETKA „DZIEŃ PO”

Tabletka poronna mylona jest z tabletką „dzień po.” O ile ta pierwsza ma doprowadzić do usunięcia zagnieżdżonego zarodka, o tyle ta druga ma na celu nie dopuścić do ciąży.

Kobieta zażywająca tabletkę poronną nie popełnia przestępstwa. Lekarz nie ma prawa zawiadomić żadnych organów, narusza tym samym obowiązującą go tajemnicę zawodową. Jednak warto podkreślić, że pomoc w nielegalnym zdobyciu takiej tabletki stanowi już przestępstwo określone w art. 152 § 2 KK.

Również zażycie tabletki „dzień po” nie jest przestępstwem. Tabletka ta jest dostępna na receptę i jest awaryjną antykoncepcją, która ma za zadanie opóźnić owulację.