PRAWO POCZTOWE NA NOWO

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0. wprowadzono znaczące zmiany w Prawie pocztowym. Zapraszam więc na wpis: „Prawo pocztowe na nowo”.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 • jaki rodzaj listów jest obecnie doręczany do skrzynek oddawczych?
 • czy konieczne jest pokwitowanie odbioru przesyłki?
 • jakich przesyłek listonosze nie mogą pozostawić w skrzynkach na listy?
 • czym jest przesyłka hybrydowa?
 • jak jest doręczana przesyłka hybrydowa?
 • jaką datę uznaje się przy doręczeniu takiej przesyłki?
 • kiedy przesyłka hybrydowa nie może być doręczona?
 • jakie są obowiązki operatora?
 • czy wszystkie przesyłki mogą być doręczane w sposób elektroniczny?
 • jakie zmiany zaszły w przypadku nieodebranych przesyłek pocztowych?

 

Photo by Markus Winkler on Unsplash

DORĘCZENIA LISTÓW REJESTROWANYCH

W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona bezpośrednio do skrzynek oddawczych, niezależnie od woli adresata korespondencji.

Ponadto w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora pocztowego obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.

CZY WSZYSTKIE PRZESYŁKI REJESTROWANE MOGĄ BYĆ DORĘCZONE BEZPOŚREDNIO DO SKRZYNEK NA LISTY?

Nie. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

 • Sądy i Trybunały;
 • prokuraturę i inne organy ścigania;
 • komornika sądowego.

 

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z LISTÓW HYBRYDOWYCH

Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierzono Poczcie Polskiej, świadczenie usługi pocztowej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.

CZYM JEST  WIĘC PRZESYŁKA HYBRYDOWA?

Przez usługę pocztową, o której mowa powyżej, rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.

Ta usługa pocztowa jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany.

Sama usługa dotyczy przesyłek poleconych, przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

JAK JEST DORĘCZANA PRZESYŁKA HYBRYDOWA?

Doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata.

W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.

JAKĄ DATĘ UZNAJE SIĘ PRZY DORĘCZENIU PRZESYŁKI?

Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata.

W razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.

Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument elektroniczny.

KIEDY PRZESYŁKA HYBRYDOWA NIE MOŻE BYĆ DORĘCZONA?

Korespondencja taka nie może być doręczona ze względu na:

 • konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;
 • ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny;
 • opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;
 • inne przyczyny techniczne.

 

Co istotne, istnienie przesłanek wymienionych powyżej ocenia nadawca.

CO WIĘCEJ…

Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi, o której mowa w niniejszym artykule, ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został przekształcony.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI OPERATORA?

Operator wyznaczony w ramach świadczenia przedmiotowej usługi:

 • jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego osobą fizyczną;
 • może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych do jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator wyznaczony ma takie możliwości techniczne.

 

Minister właściwy do spraw informatyzacji na okres do dnia 30 września 2020 r. zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb korzystania z przedmiotowej usługi.

Operator wyznaczony świadczy tą usługę, na podstawie regulaminu usługi. Regulamin, poza wymogami określonymi w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, określa zasady identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek.

OPŁATY

Dodatkowe czynności związane z doręczeniem wynikające z pełnomocnictwa, wykonywane w ramach przedmiotowej usługi, są zwolnione z opłaty.

Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty, otrzymuje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki związane z funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.

CO MUSI ZAPEWNIĆ OPERATOR?

W ramach doręczania przesyłek hybrydowych, operator wyznaczony zapewnia:

 • w toku przekształcenia wykonanie z należytą starannością i jakością techniczną odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce listowej oraz koperty umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu elektronicznego bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej;
 • integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształcenia.

 

CZY WSZYSTKIE PRZESYŁKI MOGĄ BYĆ DORĘCZANE W SPOSÓB ELEKTRONICZNY?

Powyższego zastosowanie nie ma do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

 • Sądy i Trybunały;
 • prokuraturę i inne organy ścigania;
 • komornika sądowego.

 

NIEODEBRANE PRZESYŁKI POCZTOWE

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów operator pocztowy nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której w tym okresie nie mógł doręczyć adresatowi, także gdy obowiązek zwrotu przesyłki wynika z innych przepisów.

Nie dotyczy to przesyłki niedoręczalnej, a więc przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów, operator pocztowy wydaje adresatowi przesyłkę pocztową, która nie została zwrócona nadawcy.

Przepisów powyższych nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

 • sądy i Trybunały;
 • prokuraturę i inne organy ścigania;
 • komornika sądowego.

 

Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Powyższego jednak nie stosuje się do:

1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.26));

3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

 • sądy i Trybunały,
 • prokuraturę i inne organy ścigania,
 • komornika sądowego.