UPORCZYWE NIEPŁACENIE PODATKU

Uporczywe niepłacenie podatku zostało uregulowane w art. 57 Kodeksu karnego skarbowego, który wyraźnie stanowi, że podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Z niniejszego artykułu dowiedziałeś  się już:

  • jaka kara grozi na niepłacenie podatku?
  • czy to przestępstwo czy wykroczenie?

 

ale możesz dowiedzieć się także:

  • co oznacza „uporczywość” w niepłaceniu podatku?
  • co w sytuacji jednorazowego niewpłacenia podatku?
  • czy niepłacenie podatku w terminie stanowi uszczuplenie należności publicznoprawnej?
  • czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary?
  • jak kształtuje się przedawnienie karalności?

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

ZNAMIĘ UPORCZYWOŚCI NIEWPŁACANIA PODATKU

Interpretując znamię uporczywości, należy ocenić, czy dane zachowanie jest uporczywe – a więc powtarzające się lub trwające długi okres.

(II Ka 193/18 – wyrok SO Sieradz z dnia 10-10-2018)

O uporczywości w zakresie niewpłacania podatku w terminie należy mówić nie tylko wówczas, gdy sprzeczne z prawem zachowanie podatnika ma charakter „rozciągnięty” w czasie i powtarzający się, lecz także kiedy długotrwale oraz świadomie zwleka on z uregulowaniem podatku należnego jednorazowo, stwarzając w ten sposób i utrzymując trwający przez dłuższy okres czasu stan bezprawia.

(VI Ka 920/17 – wyrok SO Gliwice z dnia 28-11-2017)

JEDNORAZOWE NIEWPŁACENIE PODATKU W TERMINIE

Przepis art. 57 § 1 KKS penalizuje nie tylko uporczywe zaniechanie uiszczania zapłaty należności podatkowych o charakterze powtarzalnym, lecz także podatków przybierających formę świadczenia o charakterze jednorazowym.

(XVII Ka 1228/17 – wyrok SO Poznań z dnia 02-11-2017)

Tak więc, dla przyjęcia znamienia uporczywości możliwe (z uwagi na to, że podatki oprócz powtarzalnych zobowiązań mogą występować również w formie jednorazowych danin) jest interpretowanie go zarówno przez pryzmat długotrwałości występującego stanu niepłacenia regularnych należności, jak i poprzez opóźnianie, mimo np. wezwań właściwego organu, spełnienia obowiązku jednorazowego.

(IV Ka 687/16 – wyrok SO Szczecin z dnia 19-09-2016)

USZCZUPLENIE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNEJ

W świetle art. 53 § 27 KKS należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy nastąpił. Jednakże zgodnie z nowym brzmieniem art. 53 § 29 KKS, nadanym przez art. 1 pkt 41 lit. e wspomnianej ustawy, przepisy § 27 i § 28 tego artykułu stosuje się odpowiednio również do określenia „nie wpłaca w terminie podatku”. Dlatego też, w oparciu o treść art. 53 § 27 i § 29 KKS, należy stwierdzić, że uporczywe niewpłacanie w terminie podatku, będące znamieniem wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 KKS, stanowi uszczuplenie należności publicznoprawnej.

(V KK 272/11 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 12-10-2011)

ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY

Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o to wykroczenie skarbowe wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI

Uporczywe niewpłacanie w terminie podatku, będące znamieniem wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 KKS, jako uszczuplenie należności publicznoprawnej prowadzi do powstania zaległości podatkowej i do takich zachowań ma zastosowanie dyspozycja art. 44 § 3 KKS (przepis o przedawnieniu), określająca odmiennie niż to ma miejsce w § 4 tego przepisu, początek biegu okresu przedawnienia.

Bieg terminu przedawnienia karalności wykroczenia skarbowego polegającego na uszczupleniu należności publicznoprawnej rozpoczyna się nie od czasu jego popełnienia, ale z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności.

(V KK 411/14 – postanowienie SN – Izba Karna z dnia 03-02-2015)