ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Tym razem, już nie rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ale rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W niniejszym opracowaniu nie poruszam już kwestii, które zostały powtórzone w poprzednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia, a które można znaleźć na moim blogu.

Z artykułu dowiesz się:

  • kiedy nie obowiązuje zakaz zgromadzeń?
  • czy można korzystać z „terenów zielonych”?
  • w jaki sposób można się przemieszczać?

 

Photo by Timon Studler on Unsplash

ZAKAZ ORGANIZOWANIA WIDOWISK I INNYCH ZGROMADZEŃ LUDNOŚCI

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń;

2) innych niż określone powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Ograniczenia powyższego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

W okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń.

Zakazu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

CZASOWE OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z LOKALI LUB TERENÓW ORAZ OBOWIĄZEK ICH ZABEZPIECZENIA

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.  

Zakaz powyższy nie dotyczy:

1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na terenach, o którym mowa powyżej, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;

2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

NAKAZ OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ

W okresie, od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.