ZAKAZY W RUCHU LOTNICZYM

Dnia 8 maja 2020 r. Prezes Rady Ministrów podpisał  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 • do kiedy obowiązuje zakaz ruchu lotniczego?
 • czy są jakieś wyjątki, które nie podlegają zakazowi w ruchu lotniczym?

 

Photo by yousef alfuhigi on Unsplash

DO KIEDY OBOWIĄZUJE ZAKAZ RUCHU LOTNICZEGO?

Rozporządzeniem wymienionym powyżej przedłużono zakaz ruchu lotniczego w Polsce do dnia 23 maja 2020 roku.

CZY ZAKAZ RUCHU LOTNICZEGO DOTYCZY WSZYSTKICH LOTÓW?

Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe, z wyjątkiem statków powietrznych wykonujących loty:

1) którymi są przewożone osoby przekraczające granicę państwową w lotniczych przejściach granicznych, tj.:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;     
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów;

 

a powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi:

 • przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub
 • na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub
 • na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;

 

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

 • w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne;
 • lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą;
 • lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej;
 • w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;
 • lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej;
 • na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy;
 • w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne;
 • lot polskiego statku powietrznego nadany przez Komendanta Służby Ochrony Państwa;

 

3) czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

Ponadto, obowiązuje zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania handlowego statków powietrznych wykonujących loty krajowe, z wyjątkiem statków powietrznych:

1) wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty, lub

2) posiadających do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów.