DO KIEDY OGRANICZENIA, NAKAZY I ZAKAZY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. dookreślono obowiązywanie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tak jak poprzednio, również w niniejszym opracowaniu nie poruszam już kwestii, które zostały powtórzone w poprzednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia jak i poprzednim rozporządzeniu Rady Ministrów, a które można znaleźć na moim blogu. Zresztą utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, 577 i 624).

W tym artykule dowiesz się przede wszystkim do kiedy przewidziano wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy.

Photo by Curtis MacNewton on Unsplash

DO KIEDY OGRANICZENIA OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ?

Do dnia 26 kwietnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast, do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze.  

DO KIEDY OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI, ZAKŁADÓW PRACY, DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW?

Do dnia 19 kwietnia 2020 r. ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

d) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),

e) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

f) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,

g) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

h) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich;

2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);

3) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

OBIEKTY HANDLOWE

Tak samo, do dnia 19 kwietnia 2020 r. będzie trwało czasowe ograniczenie w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

ZAKAZ SPROWADZANIA ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH

Nadal pozostaje aktualny zakaz, do odwołania, sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, ale z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

Zakaz ten jednak nie obowiązuje, w przypadku sprowadzania z zagranicy oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego, zmarłych i poległych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, w tym w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

KOŚCIOŁY

Idąc dalej, w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczenia sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

SKLEPY BUDOWLANE

Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się w soboty i niedziele handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.

PRZEBYWANIE W SKLEPACH

Do dnia 19 kwietnia 2020 r. obowiązuje również ograniczenie ilościowe klientów w kwestii przebywania ich w obiektach handlowych lub usługowych, oraz w placówkach handlowych.

OBOWIĄZEK NOSZENIA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH

Do dnia 19 kwietnia 2020 r. osoby przebywające w obiektach handlowych lub usługowych oraz placówkach handlowych, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe.

Ponadto, do dnia 19 kwietnia 2020 r.:

1) obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

2) obiekty handlowe lub usługowe, oraz placówki handlowe, są obowiązani dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego;

3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

PLACÓWKI POCZTOWE

Do dnia 19 kwietnia 2020 r. w placówkach pocztowych, dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w danej placówce nie może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę placówki pocztowej.

ZABIEGI SANITARNE

Nadal, do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

1) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, oraz z wyjątkiem:

a) świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,

b) świadczeń stacjonarnych, udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów;

3) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w pojazdach (pracowni mobilnej);

4) udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą;

5) sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami.

URZĘDY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Niestety nadal, do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

DO KIEDY ZAKAZ ORGANIZOWANIA WIDOWISK I INNYCH ZGROMADZEŃ LUDNOŚCI?

Niezmienny pozostaje zakaz:

1) organizowania zgromadzeń;

2) innych niż określone powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Przypominam jednak, że ograniczenia, powyższego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

DO KIEDY CZASOWE OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z TERENÓW ZIELONYCH?

Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z:

1) pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż;

2) pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

DO KIEDY NAKAZ OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ ORAZ OBOWIĄZEK STOSOWANIA ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH?

Do dnia 19 kwietnia 2020 r. obowiązuje nakaz przemieszczania się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie (za wyjątkiem opieki nad dzieckiem oraz osobą niepełnosprawną) a także zajęcia połowy miejsc siedzących w środkach publicznego transportu.

Tak samo, do dnia 19 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się małoletniego jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Również, do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

NOVUM!

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.