PRZERWA W WYKONANIU KARY PRZEZ KORONAWIRUSA?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. dookreślono kwestię przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

JAK WIĘC WYGLĄDA PROCEDURA UDZIELENIA PRZERWY W WYKONANIU KARY W CZASIE EPIDEMII?

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności popełni przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub leczeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Photo by Grant Durr on Unsplash

KIEDY DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZERWĘ W WYKONANIU KARY?

Dyrektor zakładu karnego może złożyć wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii.

CZY SAM WNIOSEK JEST WYSTARCZAJĄCY?

Do wniosku dołącza się opinię o skazanym, sporządzoną przez administrację zakładu karnego, dotyczącą okoliczności będących podstawą udzielenia przerwy, o których mowa powyżej.

NA JAKI CZAS MOŻLIWA JEST PRZERWA W WYKONANIU KARY?

Sąd udziela przerwy na czas oznaczony. Okres przerwy może być przedłużany na wniosek dyrektora zakładu karnego na dalszy czas oznaczony. Okres udzielonej przerwy może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

CZY PROKURATOR MOŻE SPRZECIWIĆ SIĘ WNIOSKOWI?

Tak. Jeżeli prokurator oświadczy, nie później niż do czasu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o udzielenie albo przedłużenie przerwy, że sprzeciwia się jego uwzględnieniu, sąd umarza postępowanie.

KOMU PRZERWA W WYKONANIU KARY NIE MOŻE BYĆ UDZIELONA?

Przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności na podstawie ustawy powołanej powyżej, nie stosuje się do skazanych:

1) za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

2) za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności;

3) recydywistów, multirecydywistów oraz skazanych, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu lub popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawców przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

CO W SYTUACJI USTANIA STANU EPIDEMII?

Z dniem ogłoszenia przez właściwe władze o ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, który stanowił przesłankę udzielenia skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, udzielona uprzednio przerwa ustaje z mocy prawa.

W takim przypadku skazany jest zobowiązany do powrotu do zakładu karnego w terminie 3 dni od ustania tego stanu, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nałożone na niego na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

ZAMIAST PRZERWY ZAKŁAD LECZNICZY

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, jeżeli skazanemu nie można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, a ograniczenie albo wyeliminowanie ryzyka zarażenia przez skazanego innej osoby nie jest możliwe w ramach działań podejmowanych w zakładzie karnym, dyrektor zakładu karnego może złożyć do sądu penitencjarnego wniosek, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, o wykonywanie kary w postaci umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym.

Sąd orzeka o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poprzez umieszczenie skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym na czas oznaczony albo odmawia uwzględnienia wniosku.

Czas ten może być przedłużany na wniosek dyrektora zakładu karnego na dalszy czas oznaczony.

Czas wykonywania kary w postaci umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Posiedzenie odbywa się bez udziału stron.

Na postanowienie zażalenie przysługuje prokuratorowi i dyrektorowi zakładu karnego.