STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO- ZAKAZY I OGRANICZENIA

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 14 marca do odwołania.

Z poniższego artykułu dowiesz się jakie wprowadzono ograniczenia i zakazy wymienionym dokumentem.

OGRANICZENIA OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:

I. przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o:

 

 1. adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
 2. numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;

 

II. odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

OGRANICZENIA LUB ZAKAZ OBROTU I UŻYWANIA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

1) gogli ochronnych,

2) kombinezonów typu TYVEK,

3) masek typu FFP2/FFP3,

4) maseczek chirurgicznych,

5) ochraniaczy na buty (obuwie),

6) rękawiczek lateksowych,

7) rękawiczek nitrylowych,

8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń

 – przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy.

OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA OKREŚLONYCH INSTYTUCJI LUB ZAKŁADÓW PRACY

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania  ustanawia się czasowe ograniczenie:

I. prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

 1. polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 2. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
 3. twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
 4. związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 5. związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych,
 6. związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
 7. związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
 8. związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;

 

II. działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;

Ograniczenia powyższe polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych rodzajów działalności.

III. działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;

Ograniczenie to polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

IV. sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Ograniczenia to polega na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (np. galerie handlowe) ustanawia się czasowe ograniczenie:

I. handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

 1. wyrobami tekstylnymi,
 2. wyrobami odzieżowymi,
 3. obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 4. meblami i sprzętem oświetleniowym,
 5. sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 6. artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

 

II. prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Ograniczenie to polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych rodzajów działalności.

Ponadto, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa powyżej, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

ZAKAZ ORGANIZOWANIA WIDOWISK I INNYCH ZGROMADZEŃ LUDNOŚCI

W okresie od dnia 14 marca 2020 r., zakazuje się organizowania zgromadzeń.

Zakazu tego, nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.