SYLWESTER A ZAKŁÓCANIE CISZY NOCNEJ

Przed Nami noc sylwestrowa. Musiałam więc pokusić się o wpis dotyczący zakłócania ciszy nocnej właśnie w tym czasie.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • jaka kara grozi za zakłócanie spokoju?
  • czy podżeganie i pomocnictwo do tego czynu jest karalne?
  • w jakich okolicznościach sprawca dopuszcza się przedmiotowego wykroczenia?
  • czym jest wybryk?
  • czym jest zakłócenie porządku publicznego?
  • czym jest zakłócenie spokoju publicznego?
  • czy kontratyp zwyczaju wyłącza odpowiedzialność karną?
  • co z odpowiedzialnością karną za zakłócenie ciszy nocnej w Sylwestra?

 

Photo by Mitchell Luo on Unsplash

ART. 51 KODEKSU WYKROCZEŃ

Kodeks wykroczeń określa w przepisie art. 51 czyn jakim jest zakłócenie porządku.

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

ZAKWALIFIKOWANIE ZACHOWANIA SPRAWCY Z ART. 51 § 1 KW

Możliwość zakwalifikowania danego zachowania sprawcy jako wybryku z art. 51 § 1 KW jest uwarunkowana koniecznym ustaleniem, że musi ono rażąco naruszać przyjęte zasady współżycia społecznego, którym to sprawca – poprzez to zachowanie – okazuje lekceważenie. Przy czym warunkiem uznania danego zachowania za wybryk jest nie tylko stwierdzenie, iż realizuje ono te wymogi przedmiotowe (obiektywne), tj. wyrażające się w zewnętrznie zauważalnym rażącym naruszeniu przyjętych norm współżycia społecznego, ale także wypełnienie znamienia podmiotowego (subiektywnego). Element podmiotowy polega zaś na umyślnym okazaniu tego lekceważenia.

(IV KK 475/17 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 30-01-2018)

CZYM JEST WYBRYK?

W ujęciu normatywnym przyjętym przez ustawodawcę w przepisie art. 51 § 1 KW, wybryk, to zachowanie się, jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i uczucia odrazy, gniewu, oburzenia. Wybryk charakteryzuje więc ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania się. A contrario – nie może być uznany za „wybryk” czyn, który nie tylko, iż nie koliduje w rażący sposób z obowiązującymi w określonym kontekście sytuacyjnym normami zachowania się, ale wręcz wzbudza – w odbiorze powszechnym – oceny akceptacji, choćby milczącej zgody, aprobaty, podziwu lub uznania.

(III KRN 189/92 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 02-12-1992)

CZYM JEST ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO?

Zakłócenie porządku publicznego, to wywołanie stanu, który w danym miejscu, czasie i okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami, uważa się za nienormalny i który, w obiektywnym odbiorze, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie powszechnie akceptowanego sposobu zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób.

(III KRN 189/92 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 02-12-1992)

CZYM JEST ZAKŁÓCENIE SPOKOJU PUBLICZNEGO?

Zakłócenie spokoju publicznego, to naruszenie równowagi psychicznej ludzi, powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłów.

(III KRN 189/92 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 02-12-1992)

KONTRATYP ZWYCZAJU

Zwyczaj (..) może wyłączać bezprawność zachowań wypełniających znamiona czynów zabronionych stypizowanych jako wykroczenia.

Zachowanie osoby, które ze względu na zwyczajowe normy ludzkiego współżycia nie wywołuje powszechnie negatywnych ocen społecznych i nie jest jaskrawo sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami zachowania nie stanowi wybryku w rozumieniu art. 51 § 1 KW.

(IV KK 475/17 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 30-01-2018)

SYLWESTER A ZAKŁÓCANIE CISZY NOCNEJ 

Mając na względzie powyższe okoliczności, stwierdzić należy nie realizują znamion omawianego wykroczenia „typowe zachowania sylwestrowe”. Mamy bowiem doczynienia z kontratypem zwyczaju.

Mowa o powszechnie akceptowalnych, utrwalonych w społeczeństwie, w kulturze, w tradycji zachowaniach, dopuszczalnych w konkretnych okolicznościach. Przykładem może być określony dzień w roku, święto. Noc sylwestrowa wpisana jest więc w kontratyp zwyczaju.