NOWE ZAKAZY CZY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA?

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniono rozporządzenie MZ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Stąd tytuł artykułu: nowe zakazy czy  zasady bezpieczeństwa? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Tobie.

Pomimo zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Nadal działa również obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Photo by Kseniia Ilinykh on Unsplash

OGRANICZENIA OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Co istotne, zniesiono możliwość przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej  lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach. Osoby te są również zobowiązane do odbycia obowiązkowej kwarantanny, trwającej 14 dni.

Ponadto, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

(ograniczenia tego nie stosuje się do osób najbliższych, w szczególności małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu)

2) środkami publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

OGRANICZENIA LUB ZAKAZ OBROTU I UŻYWANIA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW

Zamiast 24 godzin, dotyczących obowiązku powiadomienia przez przedsiębiorcę wojewody właściwego o zamiarze wywozu lub zbycia poza terytorium RP produktów medycznych i higienicznych, wyróżnionych w rozporządzeniu, wprowadzono 36 godzin.

OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA OKREŚLONYCH INSTYTUCJI LUB ZAKŁADÓW PRACY

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r., w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

ZAKAZ ORGANIZOWANIA WIDOWISK I INNYCH ZGROMADZEŃ LUDNOŚCI

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń;

2) innych niż określone powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Ograniczenia tego  nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

DO POCZYTANIA

O prawnych aspektach ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii poczytasz tutaj:

STAN EPIDEMII- NOWE ZAKAZY I OGRANICZENIA