STAN EPIDEMII- NOWE ZAKAZY I OGRANICZENIA

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 20 marca do odwołania.

Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. jakie wprowadzono nowe ograniczenia i zakazy wymienionym dokumentem.

Podkreślę jedynie, że zakazy i ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. pozostają co do zasady niezmienione, z tą uwagą, że nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wprowadza dodatkowe zakazy i ograniczenia lub je dookreśla.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

CZYM JEST EPIDEMIA?

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. epidemia oznacza wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

OGRANICZENIA OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Dookreślono obowiązek przekazywania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu oraz numerze telefonu do kontaktu a także obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, osoby przekraczającej granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP.

Mianowicie, obowiązku, o którym mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach;

2) przez załogę statku lub załogę statku powietrznego;

3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;

4) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa już powyżej w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

Obowiązku tego, nie stosuje się jednak w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

KWARANTANNA A WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa powyżej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przedmiotowe oświadczenie, zawiera:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA OKREŚLONYCH INSTYTUCJI LUB ZAKŁADÓW PRACY

Poprzednie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. ustanawiało czasowe ograniczenie działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, obecne takowej nie obejmuje, ale za pewne to po prostu błąd.

Ponadto, dookreślono zakres funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2.

Tak więc, w okresie od dnia 21 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 1. żywności,
 2. produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 3. artykułów toaletowych,
 4. środków czystości,
 5. produktów leczniczych, w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
 6. wyrobów medycznych,
 7. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 8. gazet,
 9. artykułów budowlanych lub remontowych,
 10. artykułów dla zwierząt domowych lub
 11. paliw;

 

2) prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.

Co więcej, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej,

(ograniczenie to obejmuje całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

(ograniczenie to polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej).

NAKAZ UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI, LOKALI I TERENÓW PRZEWIDZIANYCH PLANAMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI

 

Novum. W okresie od dnia 20 marca 2020 r., nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie działania na  wypadek wystąpienia epidemii.

Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.

DO POCZYTANIA

O prawnych aspektach ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego poczytasz tutaj:

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO- ZAKAZY I OGRANICZENIA