Blog

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do KPC nowy Rozdział- 2A „Organizacja Postępowania”. Przepisy te będą obowiązywały od dnia 7 listopada 2019 r. Rozdział, o którym mowa, zawiera regulacje dotyczące odpowiedzi na pozew,…

Dnia 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie obszerna nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego też, moje opracowanie najważniejszych zmian proceduralnych wchodzących w życie, zostanie podzielone na kilka części. O to część pierwsza (I). Photo by AbsolutVision on Unsplash 1. Nadużycie prawa procesowego- novum. Wprowadzono…

Przed nami kolejne istotne zmiany. Tym razem 4 października 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy procedury karnej. Poniżej przedstawiam nowelizację kodeksu postępowania karnego: Ściganie na wniosek. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu –…

Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie…

Zgodnie z przepisem art. 143 Kpc, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora…

Patrząc na popularne serwisy internetowe, umożliwiające wystawianie używanych samochodów na sprzedaż, stwierdzić należałoby, iż wiele z tych pojazdów jest w bardzo dobrym stanie, nawet pomimo udziału w poważnych wypadkach. Wydawać by się mogło więc, że dobra okazja, nic tylko kupować. Ale czy postępowanie wystawiającego- sprzedającego,…

Dnia 21 sierpnia 2019 r. wchodzą w  życie zmiany wprowadzone w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. Związane jest to ze znacznymi podwyżkami kosztów sądowych, które będą musiały ponieść Strony. Poniżej przedstawiam najistotniejsze zmiany. Photo by lucas Favre…

Nie każdy jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika czy też obrońcy w postępowaniu sądowym. Dlatego też istnieje możliwość uzyskania takowej pomocy prawnej z urzędu. Jak więc ustanowić adwokata z urzędu? Należy złożyć wniosek o przyznanie adwokata z urzędu do sądu przed którym sprawa się…