Blog

Zacznę od tego, że niewiele osób jest świadomych, że hejt jest przestępstwem. Tymczasem osoby stosujące mowę nienawiści podlegają odpowiedzialności karnej. Zgodnie z kodeksem karnym zachowania te kwalifikowane są jako zniesławienie i znieważenie innej osoby, propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, znieważenie grupy lub osoby z powodu jej…

10 grudnia każdego roku przypada „Dzień Praw Człowieka”, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Photo by Maria Oswalt on Unsplash Bądźmy świadomi praw, które przysługują każdemu z nas. Oto one: Wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem swej…

Poniżej, kolejna- już szósta (ostatnia) część wpisów, dotyczących nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Photo by Christin Hume on Unsplash 1.Wstępne badanie sprawy- novum. Stronę wnoszącą pismo wszczynające postępowanie wzywa się do usunięcia jego braków, tylko gdy braki te uniemożliwiają przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego z udziałem strony wnoszącej pismo. Posiedzenie przygotowawcze…

Ze względu na obszerność nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przed Państwem, już V część wpisów dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Photo by Ross Findon on Unsplash Kolejne zmiany przedstawiają się następująco: 1.Wyznaczenie rozprawy. Przewodniczący i sąd podejmują czynności w sprawie tak, aby przebiegła zgodnie z planem rozprawy, a jeżeli planu nie…

Część IV moich wpisów, dotyczących nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem traktować będzie o nowo wprowadzonym do Tytułu VII Postępowań odrębnych- Dziale IIA- Postępowaniu w sprawach gospodarczych.  Reforma dotycząca tej kwestii, przedstawia się następująco. Photo by David Iskander on Unsplash 1. Wprowadzono katalog spraw gospodarczych. Sprawami gospodarczymi są…

Poniżej kolejna dawka zmian wprowadzonych do postępowania cywilnego. Tym razem część III o postępowaniu dowodowym. Photo by Marten Bjork on Unsplash 1.Uchylono przepis art. 213 § 1 kpc stanowiący o faktach powszechnie znanych oraz przepis art. 217 kpc stanowiący o prekluzji dowodowej. 2. Wysłuchanie stron lub innych osób-…

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do KPC nowy Rozdział- 2A „Organizacja Postępowania”. Przepisy te będą obowiązywały od dnia 7 listopada 2019 r. Rozdział, o którym mowa, zawiera regulacje dotyczące odpowiedzi na pozew,…

Dnia 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie obszerna nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego też, moje opracowanie najważniejszych zmian proceduralnych wchodzących w życie, zostanie podzielone na kilka części. O to część pierwsza (I). Photo by AbsolutVision on Unsplash 1. Nadużycie prawa procesowego- novum. Wprowadzono…

Przed nami kolejne istotne zmiany. Tym razem 4 października 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy procedury karnej. Poniżej przedstawiam nowelizację kodeksu postępowania karnego: Ściganie na wniosek. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu –…