Blog

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej związany jest z postępowaniem pojednawczym. Jego uregulowanie prawne znajdziemy już w Kodeksie postępowania cywilnego, w przepisach art. 184- 186. Z niniejszego artykułu dowiesz się: kiedy ugoda jest dopuszczalna? do jakiego sądu należy wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?…

Co grozi za podrobienie znaku towarowego? Zastanawiałeś się kiedykolwiek? Przestępczość dotycząca naruszeń własności przemysłowej nie jest dziedziną dominującą w postępowaniach karnych, jednak zdarza się. Regulacje dotyczące przedmiotowej kwestii znajdziesz w ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Z niniejszego artykułu dowiesz się…

Kwestia wniosku o ściganie została uregulowana już w przepisie art. 12 Kodeksu postępowania karnego. Z niniejszego artykułu dowiesz się: w jakim trybie toczy się postępowanie z chwilą złożenia wniosku o ściganie? do kogo należy uzyskanie wniosku o ściganie? co w sytuacji złożenia wniosku o ściganie…

Uporczywe niepłacenie podatku zostało uregulowane w art. 57 Kodeksu karnego skarbowego, który wyraźnie stanowi, że podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Z niniejszego artykułu dowiedziałeś  się już: jaka kara grozi na niepłacenie podatku? czy to przestępstwo czy…

Fałszerstwo faktur to przestępstwo stypizowane w art. 270a Kodeksu karnego. O tym czynie przeczytasz poniżej. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za fałszerstwo faktur? kto może być sprawcą przedmiotowego przestępstwa? czym jest podrobienie faktury? czym jest przerobienie faktury? na czym polega użycie faktury…

Odsetki za opóźnienie od kwoty zadośćuczynienia to wciąż żywy temat. W praktyce bywa z nim różnie. Dlatego też poniżej przedstawiam Ci najczęstsze linie orzecznicze z tego zakresu. Z niniejszego artykułu dowiesz się więc: jaka jest podstawowa zasada zasądzania odsetek? jaki jest termin powstania opóźnienia w…

Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych to kolejny artykuł z cyklu wpisów dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu szkody na osobie w wyniku błędu medycznego. Z niniejszego artykułu dowiesz się więc: ile wynoszą terminy przedawnienia roszczeń w przypadku błędów medycznych? na czym polega ocena zarzutu przedawnienia?…

Firmanctwo, czyli zatajenie działalności gospodarczej. Zachowanie to stypizowane zostało w przepisie art. 55 Kodeksu karnego skarbowego. Z niniejszego artykułu dowiesz się więc: na czym polega firmanctwo? jaka kara grozi za przedmiotowy czyn? czym jest mała wartość kwoty podatku? ile wynosi ustawowy próg? jak rozumieć działalność…

Spowodowanie szkody na osobie w warunkach błędu w sztuce medycznej jest specyficzną postacią deliktu prawa cywilnego, którego zaistnienie wymaga spełnienia przesłanek odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego (art. 415 KC), to jest szkody, winy i adekwatnego związku przyczynowego. Od błędu jako odstępstwa od wzorca i zasad…

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie ochrony danych osobowych. W uzasadnieniu przedmiotowej ustawy  podkreślono, że odpowiedzialność karna ma być wyjątkiem przewidzianym wyłącznie dla najcięższych naruszeń przepisów. Będzie stanowiła uzupełnienie dla szeroko uregulowanej odpowiedzialności administracyjnej i…