Blog

Subsydiarny akt oskarżenia uregulowany został w art. 55 Kodeksu postępowania karnego. Z niniejszego artykułu dowiesz się m.in.: kiedy i w jakim terminie możliwe jest wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia? kto go może sporządzić? od kiedy biegnie termin do jego wniesienia? ile wynosi opłata od subsydiarnego aktu…

Od 22 czerwca obowiązywać będą najnowsze zmiany m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń oraz Kodeksie postępowania karnego. Dnia 7 czerwca 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Niniejszy artykuł dotyczy tylko…

Podstawy prawne wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym uregulowane zostały przepisem art. 46 Kodeksu karnego. Ale i w tym przypadku stosujemy także przepisy prawa cywilnego, o czym niżej. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jakie są zasady orzekania przez sąd obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia?…

Nietrzeźwość kierowcy- prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest karalne. Wyraźnie stanowi o tym przepis art. 178a Kodeksu karnego. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka gara grozi za przedmiotowe przestępstwo? jakie są znamiona przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości? co oznacza…

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej związany jest z postępowaniem pojednawczym. Jego uregulowanie prawne znajdziemy już w Kodeksie postępowania cywilnego, w przepisach art. 184- 186. Z niniejszego artykułu dowiesz się: kiedy ugoda jest dopuszczalna? do jakiego sądu należy wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?…

Co grozi za podrobienie znaku towarowego? Zastanawiałeś się kiedykolwiek? Przestępczość dotycząca naruszeń własności przemysłowej nie jest dziedziną dominującą w postępowaniach karnych, jednak zdarza się. Regulacje dotyczące przedmiotowej kwestii znajdziesz w ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Z niniejszego artykułu dowiesz się…

Kwestia wniosku o ściganie została uregulowana już w przepisie art. 12 Kodeksu postępowania karnego. Z niniejszego artykułu dowiesz się: w jakim trybie toczy się postępowanie z chwilą złożenia wniosku o ściganie? do kogo należy uzyskanie wniosku o ściganie? co w sytuacji złożenia wniosku o ściganie…

Uporczywe niepłacenie podatku zostało uregulowane w art. 57 Kodeksu karnego skarbowego, który wyraźnie stanowi, że podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Z niniejszego artykułu dowiedziałeś  się już: jaka kara grozi na niepłacenie podatku? czy to przestępstwo czy…

Fałszerstwo faktur to przestępstwo stypizowane w art. 270a Kodeksu karnego. O tym czynie przeczytasz poniżej. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za fałszerstwo faktur? kto może być sprawcą przedmiotowego przestępstwa? czym jest podrobienie faktury? czym jest przerobienie faktury? na czym polega użycie faktury…

Odsetki za opóźnienie od kwoty zadośćuczynienia to wciąż żywy temat. W praktyce bywa z nim różnie. Dlatego też poniżej przedstawiam Ci najczęstsze linie orzecznicze z tego zakresu. Z niniejszego artykułu dowiesz się więc: jaka jest podstawowa zasada zasądzania odsetek? jaki jest termin powstania opóźnienia w…